Topografinių planų ir inžinerinių tinklų derinimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) geodezininkams, pateikusiems derinti topografinius ir inžinerinių tinklų planus (toliau – planai) per Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga).

Paslauga teikiama Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS poskyryje.

Suderintiems per elektroninę TOPD paslaugą topografiniams planams ir inžinerinių tinklų planams suteikiamas unikalus numeris, pagal kurį šiuos planus ir jų erdvinius duomenis galima rasti ir jais naudotis Lietuvos erdvinių duomenų portale https://www.geoportal.lt/geoportal/.

Informacija geodezininkams apie Vilniaus miesto geodezinius punktus ir jų erdvinius duomenis skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje https://maps.vilnius.lt/

Daugiau informacijos suteiks specialistai atsakingi už paslaugos vykdymą:
Rimutė Beniulienė tel. 211 2474 (501 kab.)
Jovita Žaržojienė tel. 211 2355 (502 kab).

Paslaugos teikimo trukmė:
1. Geodezininkas, sudarantis planą, TOPD paslaugos žemėlapyje (Lietuvos erdvinių duomenų portale https://www.geoportal.lt/geoportal/) pažymi (įbraižo) plano teritoriją, kurioje vykdys geodezinius matavimus (toliau – teritorija), per TOPD paslaugą teikia prašymą gauti teritorijos pradinius duomenis ir informaciją, kuris TOPD paslaugos įrankiais pateikiamas plano derintojui t.y. Savivaldybei ir valdytojui (-ams) t.y. inžinerinių tinklų administratoriams, jei teritorija patenka į tinklo valdymo Plotus. Tinklo valdytojas ne vėliau kaip per 5 d.d. TOPD paslaugos priemonėmis informaciją pateikia geodezininkui arba informuoja geodezininką apie tai, kad informacijos neturi.
2. Tinklo valdytojas vertina, ar plane yra pažymėti visi jo atstovaujamos institucijos valdomi (tarp jų ir nefunkcionuojantys) objektai, ar erdvinių objektų savybės atitinka faktinius duomenis. Jei tinklo valdytojas turi pastabų ir planui sudaryti reikalingos informacijos, tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos datos TOPD paslaugos priemonėmis jas teikia geodezininkui ir TOPD paslaugoje pažymi varnele „informacija pateikta“ langelį.
3. Parengto topografinio ir inžinerinių tinklų plano M 1:500–1:2000 derinimas, nuo jo pateikimo Savivaldybei datos (arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo datos) per TOPD paslaugą – 12 d.d.

Paslaugos gavėjas - geodezininkas, bei kitiems registruotiems TOPD paslaugos vartotojams.

Prašymas teikiamas tik per elektroninę TOPD paslaugą. Prašymą derinti parengtus topografinius ir inžinerinių tinklų planus gali teikti tik registruoti elektroninės TOPD paslaugos vartotojai.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
12 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Rimutė Beniulienė, tel. 211 2474
Paslaugos vadovas
Gaiva Auglienė, tel. 211 2467
Aprašymas klientui
1. Prašymas suderinti topografinį ar inžinerinių tinklų planą teikiamas ir plano derinimas vykdomas vadovautis Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu nustatyta šių planų pateikimo ir derinimo tvarka.
2. Plano derintojas vertina pateikto topografinio ar inžinerinių tinklų plano atitiktį teisės aktų reikalavimams, pasirinktinai atlieka plane nurodytų objektų kontrolę vietovėje, tikrina, ar linijiniai erdviniai objektai plane yra pažymėti iki nagrinėjamos teritorijos ribos ir ar jie nenutrūksta, ar plane yra visų tinklų valdytojų teigiamos išvados (arba parašai, jei tinklų valdytojai nėra TOPD paslaugos naudotojai).
3. Plano derintojas ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos datos arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo datos atlikęs Aprašo 15 punkte nurodytus veiksmus ir nenustatęs klaidų / neatitikimų, TOPD paslaugoje pažymi varnele „teigiamos išvados“ langelį, kuris automatiškai sugeneruoja plano unikalų numerį, kuris sudaromas dvitaškiais atskiriant Lietuvos Respublikos adresų registre nurodytą savivaldybės identifikavimo kodą, einamųjų metų du paskutinius skaitmenis ir teritorijos numerį (pvz., 25:17:196). Plano unikalus numeris turi būti įrašytas suderintame plane. Planai, kuriems yra suteikti unikalūs numeriai, gali būti įkeliami į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ taip pat gali būti identifikuotas Lietuvos erdvinių duomenų portale „Geoportal“.
Informacija atnaujinta
2020-05-27 09:42:36