Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

Paslaugos aprašymas
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Jeigu turite klausimų dėl el. prašymų pildymo, prašome kreiptis el. paštu spis@nevda.lt arba telefonu (8 5) 247 2148. Konsultacijos teikiamos:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
  • penktadieniais 8.00-15.45.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Pupelienė tel. 211 2730
Aprašymas interesantui
Laikinosios globos (rūpybos) nustatymui pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, darbovietė, šeimyninė padėtis, materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, globos (rūpybos) rūšis bei duomenys apie norimo globoti (rūpintis) vaiką/us: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pareiškėjo ir vaiko giminystės ryšys, ugdymo įstaiga bei kita svarbi informacija (forma pridedama);
2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas (forma pridedama);
5. Pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
6. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium; sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
7. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas (iš Registrų centro);
8. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku (gimimo liudijimas);
9. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas.

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs šiuos dokumentus per 7 kalendorines dienas kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kad ši išduotų pažymą apie asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir apie jo sutuoktinį(-ę) – ar jie nėra teisti, o į teritorinės policijos įstaigą dėl pažymos gavimo apie administracinių teisės pažeidimus; ištiria pareiškėjo, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Pareiškėjo pasirengimo globai (rūpybai) patikrinimas atliekamas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip per 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.