Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams nustatymas

Paslaugos aprašymas
Siekiant užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, kurių tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų planuoja išvykti į užsienio valstybę, o vaikas lieka Lietuvoje, teisės aktai numato galimybę nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu. Kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių reikia ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamo išvykimo į užsienio valstybę.
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jo gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.

Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tėvų prašymu nustačius laikinąją globą vaikui, globos išmoka nemokama, tėvai patys privalo išlaikyti savo vaikus.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė tel. 211 2282
Paslaugos vykdytojas
Elvyra Vitartienė tel. 211 2855
Aprašymas interesantui
Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam tėvai patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką (forma pridedama);
2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3. Tėvų ar vienintelio iš turimų tėvų ir siūlomo fizinio asmens, prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Fizinio asmens, perimančio vaiko globą, Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a);
5. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus (forma pridedama).

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs šiuos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką ir jo sutuoktinio(-ės) teistumo, o į teritorinės policijos įstaigą dėl pažymos gavimo apie administracinių teisės pažeidimus; ištiria siūlomo fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
Informacija atnaujinta
2018-10-03 10:54:22