Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimas, pakeitimas ar panaikinimas

Paslaugos aprašymas
Vaiko minimalios priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos neatitraukiant vaiko arba kiek įmanoma mažiau jį atitraukiant nuo jo atstovų pagal įstatymą.
Vaikui gali būti skiriamos šios minimalios priežiūros priemonės:
1. lankytis pas specialistą;
2. lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją;
3. tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
4. dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
5. gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
6. dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
7. atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris:
1. padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
2. padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
3. padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
4. nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų.
Prašymai svarstomi Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos) arba atsiųsti elektroniniu paštu tbks@vilnius.lt.
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. +37061593779
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. +37061593779
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. sutikimas dėl informacijos rinkimo iš sveikatos priežiūros įstaigų apie vaiko sveikatą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius surenka informaciją dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo ar panaikinimo (mokymo įstaigos charakteristika, Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas, priežiūros priemonę vykdančio asmens ataskaita).
Informacija atnaujinta
2019-09-12 16:15:21