Vaiko vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pakeitimas, pratęsimas ar panaikinimas

Paslaugos aprašymas
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Vaikui skiriama ši vidutinės priežiūros priemonė – siuntimas į vaikų socializacijos centrą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
2. kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu (Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų).
Prašymai svarstomi Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos) arba atsiųsti elektroniniu paštu tbks@vilnius.lt.
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. +37061593779
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. +37061593779
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. sutikimas dėl informacijos rinkimo iš sveikatos priežiūros įstaigų apie vaiko sveikatą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius surenka informaciją dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo ar panaikinimo (mokymo įstaigos charakteristika, Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas, priežiūros priemonę vykdančio asmens ataskaitą).
Informacija atnaujinta
2019-09-12 16:16:36