Valstybinių, savivaldybės ir nevalstybinių (privačių) švietimo ir mokslo institucijų bei laisvųjų mokytojų įregistravimas Švietimo ir mokslo registre

Paslaugos aprašymas
Švietimo ir mokslo institucijų registro (toliau - ŠMIR) objektai yra naujos švietimo įstaigos (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos), jų filialai ir skyriai, laisvieji mokytojai. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims (www.aikos2.smm.lt). Tik įregistruotos švietimo įstaigos gali tikėtis savivaldybės ar valstybės paramos (mokinių ar vaikų krepšelio lėšų, paramos neformaliajam ugdymui ir pan.).

Savivaldybės administracija registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas ir fizinius asmenis. Naujai įkurtos valstybinės, nevalstybinės ir savivaldybių bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai užpildo įstaigos registravimo kortelę ir pateikia kartu su reikalaujamais dokumentais (žr. „Aprašymas interesantui“) Interesantų aptarnavimo skyriui arba siunčia el. paštu: [email protected].

Įregistravus objektą, įstaigai / asmeniui elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą, kartu su ŠMIR objekto duomenų išrašu.

Savivaldybės ŠMIR duomenų tvarkytojas, gavęs teikėjo prašymą, per 2 darbo dienas išnagrinėja duomenų teikėjo prašymą, patikrina ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus ir priima sprendimą registruoti Registro objektą arba jo registravimą laikinai atidėti. Jei priimamas sprendimas neregistruoti ŠMIR objekto, per 2 darbo dienas duomenų teikėjui el. paštu išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą, nurodant sprendimo priėmimo priežastį ir prašant pateikti trūkstamus ir (ar) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis. ŠMIR duomenų teikėjas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos papildęs ar patikslinęs duomenis gali pateikti ŠMIR objektą pakartotinei registracijai.

Pildant registro kortelę būtina naudotis Švietimo ir mokslo klasifikatoriais, kuriuos galima rasti tinklapyje www.krisin.smm.lt. Pateikiami duomenys (rodikliai) turi būti nurodyti įstaigos nuostatuose / įstatuose.

Įstaigos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre, pasikeitus jų duomenims ir užpildžiusios duomenų registravimo kortelėje tik atnaujinamus laukelius, patikslintą informaciją pateikia Interesantų aptarnavimo skyriui arba siunčia el. paštu [email protected]

  • ŠMIR duomenų registravimo korteles, pildymo tvarką ir kt. dokumentus galite rasti čia: www.nsa.smm.lt.
  • Registrą administruoja ir prižiūri Švietimo informacinių technologijų centras (specialistė Violeta Jaunulionienė, tel. (8 6) 581 8391, el. paštas: [email protected]);
  • Vilniaus miesto savivaldybės ŠMIR duomenų tvarkytoja – Inga Žiedė, el. paštas: [email protected].

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
10 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas – užpildyta duomenų registravimo kortelė (viena iš 8 kategorijų);
2. Įstaigos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įstaigos vadovo ar Juridinių asmenų registro išrašo kopija; verslo liudijimo kopija – pateikia laisvieji mokytojai;
3. Įstaigos nuostatų / įstatų kopija, patvirtinta įstaigos vadovo (prašome pateikti be fizinio asmens ypatingų duomenų įrašų);
4. Gimnazijos papildomai pateikia akreditacijos pažymėjimo (jei jis yra išduotas įstaigai) kopiją, patvirtintą įstaigos vadovo.

Dokumentai pateikiami el. paštu [email protected] arba Interesantų aptarnavimo skyriuje.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011-03-17 Nr. XI-1281;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-09-04 įsakymas Nr. V-834 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1871 „Dėl švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo";
3. Švietimo ir mokslo institucijų registro techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2014-07-25 įsakymu Nr. V1-60;
4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-01-11 įsakymas Nr. ISAK-29 „Dėl švietimo ir mokslo institucijų duomenų registravimo kortelių formų ir jų pildymo tvarkos aprašo";
5. Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164;
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-06-25 įsakymas Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai: patvirtinimo";
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo";
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymas Nr. V 313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo".
Informacija atnaujinta
2023-03-24 10:14:10