Vienkartinės kompensacijos skyrimas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

Paslaugos aprašymas

Vienkartinės kompensacijos skiriamos:

 • asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams;
 • asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 proc. darbingumo ar karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai.


 • Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Socialinės išmokos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  20 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Aida Zakaitė, tel. 233 7870
  Paslaugos vadovas
  Rita Matulienė, tel. 2043440
  Aprašymas klientui
  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą ir rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas – dokumentus apie globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ir globėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  6. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančius dokumentus - santuokos, gimimo liudijimus arba kitus giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  7. mirties liudijimą, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  8. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą (telegramą;
  9. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje;
  10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  11. karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai;
  12. atsisakymą gauti vienkartinės kompensacijos dalį, patvirtintą notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens;
  13. asmens nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  14. banko sąskaitos rekvizitus.
  Informacija
  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus galima teikti ir šiais būdais:
  - telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
  - užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  - paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
  Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
  Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
  Informacija atnaujinta
  2020-12-14 13:49:16