Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkurso nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkurso (toliau – konkursas) organizavimo, vykdymo, finansavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo konkurso laimėtojui tvarką.

Konkurso tikslas – stiprinti ir aktyvinti tarptautinę Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą, skatinti jų konkurencingumą tarptautiniu mastu ir integraciją į tarptautinę profesionaliojo scenos meno erdvę, didinti profesionaliojo scenos meno kūrinių sklaidą ir prieinamumą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Konkurse gali dalyvauti profesionaliojo scenos meno įstaigos, kurių registruota buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veikiančios profesionaliojo scenos meno srityje pagal patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus įstaigos įstatus, atliekančios savo repertuarą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu ir rengiančios gastroles ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse.

Konkurse negali dalyvauti nacionaliniai ir valstybiniai teatrai, koncertinės įstaigos ir kitos organizacijos, gaunančios nuolatinį finansavimą iš valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų savo veiklai vykdyti, organizacijos, turinčios arba siekiančios gauti Vilniaus miesto trupės vardą pagal Konkursą Vilniaus miesto trupės vardui gauti.

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta. Teikiama tik paraiška ir jos priedai – žr. skiltį „Aprašymas klientui“.


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366, mob. tel. +37068752301
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. (8 5) 211 2416, mob. tel. +37061016020
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Pildoma elektroninė paraiška (1 priedo kontaktinė informacija);
2. Pridedama atskirais PDF failais:
2.1. Pastaruosius trejus metus Vilniaus miesto savivaldybėje ir užsienyje viešai vykdytos profesionaliojo scenos meno veiklos (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.2. Vilniaus miesto savivaldybės atstovavimas tarptautiniuose užsienio festivaliuose ar kituose renginiuose pastaruosius trejus metus (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.3. Numatomas inovatyvių meninės raiškos būdų taikymas trejų metų laikotarpiui (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.4. Profesionaliojo scenos meno kultūrinė edukacija trejų metų laikotarpiui, išskiriant esamas ir numatomas veiklas moksleiviams ir (ar) studentams ir (ar) suaugusiems (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.5. Nuolaidų bilietams ir (ar) kultūrinei edukacijai sistema ir (ar) darbas su socialinės atskirties grupėmis (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.6. Pastarųjų trejų metų organizacijos apdovanojimai ir (ar) įvertinimai tarptautiniu mastu (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.7. Pastarųjų trejų metų organizacijos finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatos (pridedamos sąmatos);
2.8. Organizacijos veiklos perspektyviniai planai (nurodant ir planuojamą repertuarą) trejų metų laikotarpiui (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.9. Organizacijos vadovų kvalifikacija ir profesionaliojo scenos meno patirtis, veiklos įvertinimai (teksto apimtis iki 10 puslapių);
2.10. Prašomas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų kūrybinės veiklos programai įgyvendinti (teksto apimtis iki 5 puslapių);
3. Pridedami kiti dokumentai: organizacijos registracijos pažymėjimo kopija ir kiti priedai (apdovanojimų, padėkų ar kitų raštų kopijos, rekomendacijos, taip pat gali būti pateikiami ir aktualūs straipsniai apie organizaciją ar jų nuorodos bei kita informacija apie organizaciją).
Informacija atnaujinta
2021-12-29 08:23:11