Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimas

Paslaugos aprašymas
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje (Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas savivaldybės tarybos sprendimu parduodamas už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis) ir 2 dalyje (Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas savivaldybės tarybos sprendimu parduodamas už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas) įtvirtinti Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo atvejai.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį. Užpildytas prašymas ir papildomi dokumentai teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje arba el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Daiva Kazlauskienė, tel. 236 4400
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 277 9090
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Kartu su nustatyta prašymo forma, pateikiami šie dokumentai:
1. Kai Savivaldybės būstas parduodamas už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 25 straipsnio 2 dalies 5 punktą, reikalinga pateikti:
a) asmens dokumento kopiją;
b) pareiškėjo pažymą apie asmens duomenis iš VĮ „Registrų centas“ Gyventojų registro;
c) notariškai patvirtintą visų būste deklaruotų asmenų sutikimą, kieno vardu bus perkama;
d) teisinį pagrindą (nuomos sutartys, įsakymai/orderiai, kurių pagrindu sudaryta).
2. Kai Savivaldybės būstas parduodamas pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 str. 2 d. 1 d., reikalinga pateikti:
e) asmens dokumento kopiją;
f) nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą, jog asmuo yra vieno kambario būsto savininkas (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
g) jei pareiškėjas nėra vienintelis savininkas – kitų savininkų notariškai patvirtintą susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
3. Kai Savivaldybės būstas parduodamas pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 str. 2 d. 4 p., reikalinga papildomai pateikti:
h) nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą, jog asmuo yra Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto bendraturtis. Jei pareiškėjas nėra vienintelis bendraturtis – kitų bendraturčių notariškai patvirtintą susitarimą, kieno vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo-pardavimo sutartis;
i) sprendimą dėl patalpos pripažinimo nereikalinga/netinkama naudoti – Savivaldybei priklausanti dalis turi būti neišnuomota.
4. Kai Savivaldybės būstas parduodamas už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis (LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 str. 1 d. ), papildomai reikalinga pateikti:
j) kai Savivaldybės būstą siekia privatizuoti tremtiniai, reabilituoti politiniai kaliniai ar jų našliai ir vaikai pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 str. 1 d. 5 punktą, papildomai pateikiamas statusą patvirtinantis dokumentas (tremtinio pažymėjimas jei pats pareiškėjas tremtinys, o jei artimieji buvo ištremti – tai paliudijantis dokumentas bei giminystės ryšį įrodantis dokumentas);
k) įrodymai apie pareiškėjo nuolatinį faktinį gyvenimą Lietuvoje (pažymą iš darbovietės arba, jei šiuo metu nedirba, iš Lietuvos darbo biržos, pažymą iš ugdymo įstaigos, jei turi tokio amžiaus vaikų, informaciją apie galimai gaunamas išmokas, socialines pašalpas bei kitus įrodymus, patvirtinančius faktinį grįžimą ir gyvenimą);
5. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ išnagrinėjusi prašymą turi teisę reikalauti pateikti papildomus dokumentus.
Informacija atnaujinta
2021-12-03 13:16:11