Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms (toliau – stipendija) tikslą, paraiškų stipendijoms gauti teikimo, vertinimo ir stipendijų skyrimo tvarką.

Stipendijos tikslai – puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, skatinti Lietuvos piliečius domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti Vilniaus miesto istoriją, siekiant istorinės atminties gyvybingumo ir įprasminimo.
Stipendijos skiriamos Vilniaus miesto istorijos tyrimams. Stipendijos yra skiriamos vieną kartą per metus humanitarinių ir (ar) socialinių mokslų pakraipos mokslininkams ir (ar) tyrėjams.

Paraiškas stipendijai pagal 2021 metų patvirtintas tyrimų temas* gauti gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijos.

*2021 metais stipendija (-os) bus skirtos tyrimams, nagrinėjantiems šias temas:
1. „Nutildytų menininkų“ kūryba okupaciniu laikotarpiu“;
2. „Sukilimai XVIII a. pab. - XIX a. vid. Vilniuje“;
3. „Rezistencija Vilniuje XX a.“;
4. „Vitražai, freskos, mozaikos Vilniaus mieste okupaciniu ir nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiais, kūrinių žemėlapis“.


Pagrindiniai institucijų ir organizacijų mokslininkų ir (ar) tyrėjų bei tyrėjų organizacijų pateiktų stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai:
1. tyrimo atitiktis temai;
2. tyrimo metodologija, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas;
3. stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei tyrėjų organizacijos kvalifikacija;
4. tyrimo rezultatų sklaida ir prieinamumas.

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, stipendijos paraiškos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Paraiškos Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti teikiamos iki 2021 m. balandžio 8 d. (įskaitytinai)

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta. Teikiama tik paraiška ir jos priedai – žr. skiltį „Aprašymas klientui“
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Renata Lisovska-Urbanovič, tel. 211 2675, mob. tel. +37062628932
Paslaugos vadovas
Renata Lisovska-Urbanovič, tel. 211 2675, mob. tel. +37062628932
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Stipendijos paraiška (1 priedas);
2. Mokslininko ir (ar) tyrėjo bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijos, teikiančių paraišką stipendijai gauti, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, mokymuose, projektuose informacija; pastarųjų trejų metų mokslinės veiklos vertinimai, rekomendacijos ar kita medžiaga, papildanti paraišką (pridedama prie paraiškos, teikiama laisva forma).
Informacija atnaujinta
2021-07-02 11:55:21