Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms (toliau – stipendija) tikslą, paraiškų stipendijoms gauti teikimo, vertinimo ir stipendijų skyrimo tvarką.

Stipendijos tikslai – puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, skatinti Lietuvos piliečius domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti Vilniaus miesto istoriją, siekiant istorinės atminties gyvybingumo ir įprasminimo.

Stipendijos skiriamos Vilniaus miesto istorijos tyrimams. Stipendijos yra skiriamos vieną kartą per metus humanitarinių ir (ar) socialinių mokslų pakraipos mokslininkams ir (ar) tyrėjams.

Paraiškas stipendijai pagal 2023 metų patvirtintas tyrimų temas* gauti gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijos.

*2023 metais stipendija (-os) bus skirtos tyrimams, nagrinėjantiems šias temas:
1) Ginkluota ir neginkluota antisovietinė ir/ar antinacinė rezistencija Vilniuje XX a.;
2) Vilniaus miesto dalys (rajonai) – istorinis ir/ar antropologinis ir/ar sociologinis tyrimas;
3) Vilniaus istorinės tautos ir konfesijos;
4) Vilniaus moterų istorija;
5) Aktualios istorijos, meno, atminties ir paveldo sampynos;
6) LDK sostinė: miestas ir miestiečiai;
7) Sąjūdis Vilniuje: vietos, asmenybės ir įvykiai;
8) Bendruomenės ankstyvųjų naujųjų laikų Vilniuje (suvokiant bendruomenes pačia plačiausia prasme – nuo etnokonfesinių bendruomenių iki cechų, brolijų ar kitokių korporacijų);
9) Miestas ir karas: Vilnius apgulčių, okupacijų ir sukilimų metu;
10) Vaikai ir vaikystė senajame Vilniuje.


Pagrindiniai institucijų ir organizacijų mokslininkų ir (ar) tyrėjų bei tyrėjų organizacijų pateiktų stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai:
1. tyrimo atitiktis temai;
2. tyrimo metodologija, numatomų veiklų (plano) ir tyrimo sąmatos pagrįstumas;
3. stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei tyrėjų organizacijos kvalifikacija;
4. tyrimo rezultatų sklaida ir prieinamumas.

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, stipendijos paraiškos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Paraiškos Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti teikiamos iki 2023 m. vasario 28 d. (įskaitytinai)

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta. Teikiama tik paraiška ir jos priedai – žr. skiltį „Aprašymas klientui“

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Paslaugos vadovas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Stipendijos paraiška (1 priedas);
2. Mokslininko ir (ar) tyrėjo bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijos, teikiančių paraišką stipendijai gauti, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, mokymuose, projektuose informacija; pastarųjų trejų metų mokslinės veiklos vertinimai, rekomendacijos ar kita medžiaga, papildanti paraišką (pridedama prie paraiškos, teikiama laisva forma).
Informacija atnaujinta
2023-03-08 15:22:44