Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms (toliau – stipendija) tikslą, paraiškų stipendijoms gauti teikimo, vertinimo ir stipendijų skyrimo tvarką.

Stipendijos tikslai – puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, skatinti Lietuvos piliečius domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti Vilniaus miesto istoriją, siekiant istorinės atminties gyvybingumo.
Stipendijos skiriamos Vilniaus miesto istorijos tyrimams. Stipendijos yra skiriamos vieną kartą per metus humanitarinių ir socialinių mokslų pakraipos mokslininkams ir (ar) tyrėjams bei tyrėjų organizacijoms.

Paraiškas stipendijai pagal 2018 metų patvirtintą tyrimų temą* gauti gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei tyrėjų organizacijos.

*2018 metais stipendija (-os) bus skirtos istorinių dokumentų tyrimams Lietuvoje ir Lenkijoje, siekiant išsiaiškinti 1918-1920 metų laisvės kovotojų palaidojimo aplinkybes Antakalnio kapinėse, nustatyti kovotojų pavardes.

Pagrindiniai institucijų ir organizacijų mokslininkų ir (ar) tyrėjų bei tyrėjų organizacijų pateiktų stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai:
1. tyrimo atitiktis temai;
2. tyrimo metodologija, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas;
3. stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei tyrėjų organizacijos kvalifikacija;
4. tyrimo rezultatų sklaida ir prieinamumas.

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, stipendijos paraiškos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Stipendijos paraiška (1 priedas);
2. Mokslininko ar tyrėjo bei tyrėjų organizacijos, teikiančių paraišką stipendijai gauti, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, mokymuose, projektuose informacija; pastarųjų trejų metų mokslinės veiklos vertinimai, rekomendacijos ar kita medžiaga, papildanti paraišką (pridedama prie paraiškos, teikiama laisva forma).
Informacija atnaujinta
2018-08-02 13:27:07