Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl COVID-19 pandemijos, kompensuoti (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminasVilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl COVID-19 pandemijos, kompensuoti tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato nuostolių, patirtų dėl atšauktų kultūros renginių Lietuvoje ir užsienyje ir nevykdytų ar apribotų kultūros įstaigų veiklų COVID-19 karantino metu, kompensavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) biudžeto lėšų tvarką, paraiškų pateikimą, nagrinėjimą ir vertinimą.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl COVID-19 pandemijos, kompensuoti tvarkos aprašo tikslas – palaikyti Savivaldybės teritorijoje veikiančius kultūros įstaigas ir kultūros sektoriaus patalpų valdytojus, kurių veikla nukentėjo dėl Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ paskelbto karantino.

Gauti kompensacijas turi teisę juridiniai asmenys (išskyrus nacionalinio lygmens įstaigas), registruoti Savivaldybės teritorijoje (toliau – pareiškėjas), kurių pagrindinė kultūrinė veikla nebuvo vykdoma ar buvo apribota karantino metu ir kurie dėl atšauktų kultūros renginių Lietuvoje ir užsienyje negavo pajamų, taip patirdami nuostolius.

Kompensuojamos išlaidos patirtos karantino metu. Atšauktų kultūros kūrinių sklaidos užsienyje atveju taip pat kompensuojamos pasiruošimo sklaidai išlaidos, patirtos iki karantino ir karantino metu einamaisiais metais. Didžiausia kompensuojama suma – 5000 Eur.
Tinkamos kompensuoti išlaidos:
• patalpų, įrangos nuomos, jei nuomos sutartis sudaryta iki 2020 m. kovo 15 d., išlaidos;
• komunalinės išlaidos;
• atlyginimo išlaidos;
• pasiruošimo kultūros kūrinių sklaidai užsienyje išlaidos.
Netinkamos kompensuoti išlaidos – ilgalaikio turto įsigijimo. Administracinės išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 35 proc. kompensuojamos sumos. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką nuostolių kompensacijai gauti.

Norint gauti nuostolių, patirtų dėl COVID-19 pandemijos, kompensaciją reikia pateikti:
1. Apraše nustatytos formos (1 priedas) nuostolių, patirtų dėl COVID-19 pandemijos, kompensavimo paraišką.
2. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
2.1. Trumpą karantino metu vykdytos, atšauktos, apribotos veiklos aprašymą, pagrindžiantį kompensacijos skyrimo būtinybę;
2.2. Dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas, įskaitant dokumentų, pagrindžiančių kultūros kūrinių sklaidos užsienyje atšaukimą dėl karantino, kopijas, pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (jei pareiškėjas tokį turi);
2.3. Įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (kai paraišką pasirašo ne pareiškėjo vadovas).

Paraiškos priimamos iki 2020 m. liepos 1 d. (įskaitytinai)

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema https://paslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
14 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Renata Lisovska-Urbanovič, tel. 211 2675, mob. tel. +37062628932
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. (8 5) 211 2416, mob. tel. +37061016020
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Nuostolių, patirtų dėl COVID-19 pandemijos, kompensavimo paraiška (1 priedas);
2. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
2.1. Trumpą karantino metu vykdytos, atšauktos, apribotos veiklos aprašymą, pagrindžiantį kompensacijos skyrimo būtinybę;
2.2. Dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas, įskaitant dokumentų, pagrindžiančių kultūros kūrinių sklaidos užsienyje atšaukimą dėl karantino, kopijas, pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (jei pareiškėjas tokį turi);
2.3. Įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (kai paraišką pasirašo ne pareiškėjo vadovas).
Informacija
Duomenis per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama šio puslapio Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2020-11-13 10:51:20