Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimo ir plėtros asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią partnerių atrankos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybė skelbia projekto „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimo ir plėtros asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atranką.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Projekto „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 30-811/20.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Projekto „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 30-811/20.
Vilniaus miesto savivaldybė skelbia projekto „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimo ir plėtros asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atranką.
Atrankos konkurso tikslas – atrinkti projekto partnerius, atrankos konkursui pateikusius optimalius pasiūlymus dėl grupinio gyvenimo namų proto ir (arba) psichikos negalią turintiems asmenims, savarankiško gyvenimo namų psichikos negalią turintiems asmenims, apsaugoto būsto psichikos negalią turintiems asmenims, socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo proto ir (arba) psichikos negalią turintiems žmonėms steigimo ir jų veiklos po projekto įgyvendinimo.
Projekto partneriai bus atrinkti pagal Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 30-811/20 patvirtintą Projekto „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimo ir plėtros asmenims proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankos tvarkos aprašą, o su atrinktais partneriais bus pasirašyta projekto įgyvendinimo partnerystės sutartis dėl paslaugų teikimo. Numatomos paslaugų apimtys nustatytos Investiciniame projekte, patvirtintame Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo pertvarkos valdymo grupės 2020 m. kovo 3 d. posėdžio protokolu Nr. D5-93:
- 7 grupinio gyvenimo namai/savarankiško gyvenimo namai – 70 paslaugų gavėjų;
- 2 apsaugoti būstai – 8 paslaugų gavėjai;
- 4 socialinės dirbtuvė/dienos užimtumas – 104 paslaugų gavėjai.
Konkurse kviečiamos dalyvauti: biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos; asociacijos; religinės bendruomenės ar bendrijos; labdaros ir paramos fondai.
Paraiškos teikėjai turi atitikti šias sąlygas:
- turėti viešojo juridinio asmens ar jo padalinio statusą, kurio steigimo dokumentuose (įstatuose arba veiklos nuostatuose) turi būti nurodytas socialinių paslaugų teikimas proto ir (arba) psichikos negalią turintiems žmonėms;
- teikiantys socialines paslaugas Vilniaus mieste gyventojams, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią.
Paraiškos teikėjas negali teikti paraiškų atrankos konkursui, jei:
- yra likviduojamas ar sustabdęs savo veiklą; teikėjai negali teikti paraiškų atrankos konkursui, jeigu:
- yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- yra neatsiskaitęs už gautų Vilniaus miesto savivaldybės, valstybės ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą sutartyje nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.
Vienas paraiškos teikėjas atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu paraiškos teikėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, vertinama tik ta paraiška, kuri pateikta paskutinė pagal registracijos numerius. Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2020 m. balandžio 27 d. 15.00 val.

Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p.: irena.kiseliene@vilnius.lt.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus patatėja Irena Kiselienė, tel. (8 5) 211 2514 arba el. p. irena.kiseliene@vilnius.lt.

Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Paraiškos teikėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
- paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
- paraiškos teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio tvarkos aprašo 10 punkte;
- dokumentų, pagrindžiančių teisę naudotis patalpomis, kuriose vykdoma (bus vykdoma) socialinių dirbtuvių veikla, kopiją.

Vienas juridinis asmuo ar juridinio asmens filialas atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu paraiškos teikėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, vertinama tik ta paraiška, kuri pateikta paskutinė pagal registracijos numerius.
Informacija atnaujinta
2020-10-02 08:31:54