Kultūros rėmimo programų projektų konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas.


Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja lėšų kultūros rėmimo programų projektams iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. Šiais nuostatais Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina mieste veikiančių kultūrinių organizacijų veiklos rėmimą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Vyriausybės biudžeto. Pagal tautinių bendrijų iniciatyvų programą projektus teikti gali tik tos organizacijos, asociacijos ar kitos įstaigos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla. Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos turi būti teikiamos internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys nebus išsaugoti.

Konkurso tikslai – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros, meno projektų finansavimas siekiant skatinti:
• Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą;
• tautinių bendrijų veiklą;
• etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas;
• šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą;
• kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir užsienio miestų, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai;
• naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenės daliai bei socialinės atskirties mažinimą;
• jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas;
• kultūros ir meno inovacijas;
• kūrybiškumą.

Konkurso uždaviniai – organizuoti konkursus šioms programoms:
1. vizualieji menai (daugiaplanė meninė veikla, kurioje persipina įvairios atlikimo technikos: tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas ir kt.);
2. scenos menai (teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.);
3. muzika;
4. kinas;
5. literatūra ir leidyba (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams);
6. etninė kultūra ir mėgėjų menas;
7. kūrybinės industrijos;
8. atminties kultūros puoselėjimui skirta žiniasklaidos programa
9. tautinių bendrijų iniciatyvos.

Svarbu! Vadovaujantis Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų 10 – 14 punktais pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas į skirtingas programas. Pareiškėjas į vieną programą gali teikti tik po vieną paraišką, projektas negali būti skaidomas dalimis. Pateikus daugiau nei 3 paraiškas, vertinamos tik pirmosios atrinktos pagal paraiškų gavimo datą. Kitos paraiškos nevertinamos. Šis reikalavimas netaikomas tautinių bendrijų ir kino programoms, kur pareiškėjai gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas į tą pačią programą.

Nenagrinėjamos paraiškos:
• pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;
• neįformintos pagal konkurso nuostatus;
• pareiškėjų, kurie nepateikė Savivaldybei anksčiau finansuotų kultūros rėmimo projektų įvykdymo ataskaitų;
• jei paraišką pateikė pareiškėjas, neatitinkantis nuostatų 8 punkte nustatytų reikalavimų arba paraiška pateikta nesilaikant nustatytos formos ir pildymo tvarkos;
• paraiškos, kurios viršija leistiną paraiškų skaičių.


Paraiškas kviečiame pateikti nuo 2018 m. gruodžio 4 d. iki 2019 m. sausio 14 d. (imtinai)

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366
Aprašymas klientui
El. paslaugų sistemoje pildoma: konkurso paraiška, projekto sąmata, pridedamas projekto aprašymas MS Word formatu;
Pridedami skanuoti dokumentai: projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo sumos skyrimo, įskaitant prisidėjimą darbais bei paslaugomis PDF formatu. (Negalioja tautinių bendrijų programai).
Informacija atnaujinta
2019-01-16 10:10:25