Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2021 m. projektams (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus organizacijų veiklą, siekiant skatinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus.
Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, kultūros ir meno inovacijas, socialinės atskirties mažinimą.
Konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto. Tautinių bendrijų programoje turi teisę dalyvauti tik tos organizacijos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.
Vienas pareiškėjas gali pateikti po vieną paraišką į 3 skirtingas finansavimo programas. Tautinės bendrijos gali pasirinkti teikti iki 3 paraiškų į tą pačią tautinių bendrijų programą arba 3 paraiškas į skirtingas programas.
Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 5000 (penki tūkstančiai) Eur. Finansavimas skiriamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Finansuojamos tik tos išlaidos, kurios patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 4 d. (įskaitytinai)


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366, mob. tel. +37068752301
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. 211 2416, mob. tel. +37061016020
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. pildoma elektroninė paraiška (1-7 priedai, pildoma tiesiogiai internetu);
2. pridedamas laisvos formos projekto aprašymas (teikiamas Pdf formatu);
3. jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas organizacijos vadovo įgaliojimas.
Papildoma informacija
Informacija
Gavus finansavimą Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo sutartis (9 priedas) pasirašoma elektroniniais kvalifikuotais parašais ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos interneto svetainėje www.vilnius.lt. Jeigu paraišką pateikęs pareiškėjas, kuriam skiriamos lėšos, nepasirašo sutarties per 60 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, laikoma, kad jis atsisakė vykdyti projektą ir numatytas finansavimas neskiriamas.
Įvykdžius projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, organizacijos vadovo pasirašytos ataskaitų formos Kultūros skyriui turi būti išsiųstos į oficialų Savivaldybės elektroninį paštą savivaldybe@vilnius.lt:
• projekto įvykdymo ataskaita (12 priedas);
• projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (13 priedas);
• biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta forma Nr. 2).
Informacija atnaujinta
2021-01-05 08:44:25