Laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui skyrimas

Paslaugos aprašymas
Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją (1 BSI – 39 Eur, 40 BSI – 1 560 Eur).

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580, mob. tel. +37066436796
Paslaugos vadovas
Kristina Meidūnienė, tel. 213 3962
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti laidojimo išlaidų kompensaciją;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimas arba kitas nepriklausomybės gynėjo mirties faktą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta įstatymo nustatyta tvarka;
4. mirus darbingo amžiaus nepriklausomybės gynėjui, – iki jo mirties dienos galiojusi darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas (invalidumas) susietas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija, o mirus senatvės pensijos amžių sukakusiam nepriklausomybės gynėjui, – darbingumo lygio pažyma, kurioje darbingumo netekimas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, arba šio dokumento kopija, patvirtinta įstatymo nustatyta tvarka;
5. nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pažymėjimas arba savivaldybės administracijos, pripažinusios nepriklausomybės gynėjui teisinį statusą, pažyma, patvirtinanti teisinio statuso pripažinimą ir teisinio statuso pažymėjimo išdavimą;
6. atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.
Dokumentai, nurodyti 3 ir 4 punktuose, pateikiami tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus galima teikti šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Socialinių išmokų skyriuje adresu Kauno g. 3 asmenys aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-09-23 14:59:51