Laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui skyrimas

Paslaugos aprašymas
Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją (1 BSI – 39 Eur, 40 BSI – 1 560 Eur).

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580, mob. tel. 8 686 08726, 8 664 36796
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti laidojimo išlaidų kompensaciją;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimas arba kitas nepriklausomybės gynėjo mirties faktą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta įstatymo nustatyta tvarka;
4. mirus darbingo amžiaus nepriklausomybės gynėjui, – iki jo mirties dienos galiojusi darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas (invalidumas) susietas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija, o mirus senatvės pensijos amžių sukakusiam nepriklausomybės gynėjui, – darbingumo lygio pažyma, kurioje darbingumo netekimas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, arba šio dokumento kopija, patvirtinta įstatymo nustatyta tvarka;
5. nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pažymėjimas arba savivaldybės administracijos, pripažinusios nepriklausomybės gynėjui teisinį statusą, pažyma, patvirtinanti teisinio statuso pripažinimą ir teisinio statuso pažymėjimo išdavimą;
6. atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.
Dokumentai, nurodyti 3 ir 4 punktuose, pateikiami tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys dėl laidojimo išlaidų kompensacijos skyrimo, aptarnaujami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje, Kauno g. 3, 211 kab. Prašymą ir reikalingus dokumentus galima atsiųsti ir registruotu laišku. Tuomet prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Paslauga suteikiama per 24 val. nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos. Kai laidojantis asmuo dėl šios kompensacijos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų, sprendimas priimamas ir kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo dienos.
Informacija atnaujinta
2020-06-01 10:24:54