Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų konkursas (paraiškų priėmimas baigėsi)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad paraiškų priėmimo terminas baigėsi

Projektų konkursuose gali dalyvauti ir atskiri menininkai, ir įmonės – visi, turintys meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų (ekspozicijų) projektų vadybos ir ekspozicijų rengimo patirties Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
Dalyvių bus prašoma pateikti meninės idėjos aprašymą, brėžinį (eskizą) bei viso projekto ir atskirų jo dalių įgyvendinimo sąmatą. Projektui įgyvendinti galės būti pasirinktos pačios įvairiausios raiškos priemonės bei medžiagos, meninių projektų temą leidžiama pasirinkti laisvai. Prioritetas būtų teikiamas tiems projektams, kurie turės papildomus finansavimo šaltinius. Taip pat svarbu, kad būtų pateiktas instaliacijos (ekspozicijos) projekto įgyvendinimo veiksmų planas ir etapai.

Tinkamos išlaidos:
• skulptūrų (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos) pagaminimas;
• dizaino kūrinių (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt.) pagaminimas;
• gatvės meno sukūrimas;
• tradicinio liaudies meno kūrinių pagaminimas;
• atminimo įamžinimo ženklų sukūrimas;
• kitų meno, technologinių ir mokslinių kūrinių sukūrimas / pagaminimas.

Netinkamos išlaidos:
• kartotinių kūrinių, kurie jau buvo pastatyti arba demonstruoti viešai, eksponavimas;
• reklaminio ar informacinio pobūdžio dekoravimas, stendų, užrašų pagaminimas;
• masinės gamybos dizaino elementų pagaminimas;
• ilgalaikio turto (ūkio inventoriaus, baldų, transporto ir ryšio priemonių, kompiuterinės įrangos ir kito inventoriaus, priemonių ir įrangos) įsigijimas;
• patalpų nuomos, komunalinių paslaugų apmokėjimo ir remonto išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;
• apmokėjimo už darbą išlaidos ir atlyginimai (įstaigose dirbantiems darbuotojams);
• degalų (išskyrus transportavimo) išlaidos;
• maitinimo paslaugos (išskyrus tiesiogiai susijusias su projekto vykdymu);
• prekių, paslaugų pirkimo iš partnerio išlaidos, kurias skiria projekto partneris.

Projektų vertinimo kriterijai ir vertinimo balai
Didžiausia galima skirti projekto vertinimo balų suma – 100 balų. Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:
• aukštas meninis pasiūlytų sprendinių idėjos lygis ir originalumas (1–30 balai);
• projekto aktualumas ir reikšmingumas Vilniaus miestui (1–20 balų);
• projekto išskirtinumas, novatoriškumas (1–15 balų);
• turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai (1–15 balų);
• projekto prieinamumas ir sklaida (1–10 balų);
• sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (1–10 balų).

Pareiškėjais gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys. Jei projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis ar fizinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis ar fizinis asmuo. Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:
- pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
- pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;
- pareiškėjas yra gavęs Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;
- pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklas, kurios yra to paties projekto dalys, pagal kitas viešojo sektoriaus finansavimo programas.

Vilniaus miesto savivaldybės skiriama didžiausia vieno projekto rėmimo suma – iki 15000 (penkiolikos tūkstančių) eurų.

Projektų konkursui dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas projekto devizas (šešių skaitmenų kodas), nurodyta „Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų, instaliacijų, ekspozicijų, projektų konkursui“. Dokumentai nepriimami (grąžinami), jeigu jie yra gauti pavėluotai, vokas neužklijuotas. Projektus galėsite pateikti Vilniaus miesto savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriui, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Konkursai skelbiami periodiškai. Konkursams pareiškėjas (-ai) gali pristatyti ne daugiau kaip du projektus per vienus metus. Instaliacijų, ekspozicijų ir projektų maksimali trukmė – 9 mėnesiai.
Projektų plotas neturi viršyti Žaliojo tilto buvusių skulptūrinių grupių postamentų ploto. Vykdant projektus, galima panaudoti ne tik postamentų plotą, bet ir patį tiltą, kiek tai netrukdo eismui ir nesukelia grėsmės eismo dalyvių saugumui.

Projektai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 17 d.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Laura Griniuvienė, tel. 211 2846
Paslaugos vykdytojas
Indra Bieliūnaitė, tel. 211 2836
Aprašymas klientui
Konkursui pareiškėjas (-ai) pateikia šiuos dokumentus:
- teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto juridinio asmens registravimo pažymėjimo nuorašą ar fizinio asmens tapatybės dokumento nuorašą;
- informaciją apie asmens meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų vadybos ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse kartu su projektų pavadinimais ir jų įgyvendinimo datomis;
- aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti išsamiai išdėstyta projekto meninė idėja, nurodyti projektui pasirinkti menininko (-ų) kūriniai, medžiagos, iš kurių instaliacijos, ekspozicijos, projektai sukurti arba bus kuriami, jų įtvirtinimo ir pristatymo būdai, saugumo užtikrinimo, įrengimo techninės priemonės, projektui įgyvendinti naudotina techninė įranga ir kt;
- instaliacijos, ekspozicijos, projekto brėžinį (eskizą) popieriuje A3 formatu;
- duomenis apie projekto kuratorių (-ius);
- instaliacijos (ekspozicijos) projekto įgyvendinimo veiksmų planą ir etapus;
- pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;
- viso projekto ir atskirų jo dalių finansavimo sąmatą – lentelę, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu ar fizinio asmens parašu, kurioje surašytos dalys ir kainų paskirstymas pagal dalis (1 priedas);
- informaciją apie papildomą paramą projektui (reikalingi projekto rėmėjų rašytiniai įsipareigojimai su nurodytu paramos dydžiu).
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-02-26 07:43:00