Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo panaikinimas juridinio asmens prašymu

Paslaugos aprašymas
Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiai gaminiais galiojimas panaikinamas jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą.

Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojai, nevykdantys licencijoje nurodytos veiklos ilgiau negu vienus metus, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos po to, kai licencijoje nurodyta veikla nevykdoma vienus metus, informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją ir prašyti sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas stabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui, o jeigu laikotarpis nenurodytas, - stabdomas neterminuotai) arba panaikinti turimos licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas turi būti panaikintas ir apie licencijos galiojimo panaikinimą pranešta licencijos turėtojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Licencijos galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, prašymą gali pateikti per atstumą, elektroninėmis ryšio priemonėmis per kontaktinį centrą. Licencijos prašytoją institucija informuoja, kad licencijos galiojimas panaikintas per Licencijų informacinę sistemą prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku).


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Natalija Žuravliova, tel. 211 2736
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Informacija atnaujinta
2022-01-04 11:47:30