Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimas

Paslaugos aprašymas
Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiai gaminiais patikslinamos, jeigu:
1. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. Numatomos papildomos ar keičiamos su tabako gaminiais susijusių gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai.

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ir licencijos turėtojas apie priimtą sprendimą informuotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Licencijos patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, prašymą gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. Licencijos prašytoją institucija informuoja, kad licencija patikslinta per Licencijų informacinę sistemą prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Natalija Žuravliova, tel. 211 2736
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

Įmokos kodas
52413
Paslaugos kaina
112 EUR
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2022-02-04 11:36:18