Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, paslaugų plėtros konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje ir mobilųjį darbą su jaunimu, paslaugų plėtros projektų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme) veikiančios Vilniaus mieste, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra darbas su jaunimu.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ patvirtinu Socialinių paslaugų katalogu;
2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 „Dėl darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Darbo su jaunimo gatvėje tvarkos aprašu ir Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašu;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

Konkurso tikslas – plėsti paslaugas jaunimui nuo 14 iki 29 (įskaitytinai) metų, kuris didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėje bei patiria įvarius socialinius ir psichologinius sunkumus, trukdančius socializuotis ir integruotis į visuomenę.

Paslaugų teikimo vieta – Pilaitės, Naujosios Vilnios, Rasų, Senamiesčio, Šnipiškių, Žirmūnų, Verkių ir Antakalnio seniūnijos.

Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios paraišką konkursui, paraiškoje nurodo, kurias paslaugas jaunimui planuoja teikti ir kurioje seniūnijoje (seniūnijose). Organizacijos gali teikti darbo su jaunimu gatvėje paslaugą ir / arba mobiliojo darbo su jaunimu paslaugą.

Darbo su jaunimu gatvėje tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Mobiliojo darbo su jaunimu tikslas – atsižvelgiant į individualius atitinkamoje teritorijoje gyvenančio jaunimo poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Organizacijos, teikiančios paraišką darbui su jaunimu gatvėje, turi atitikti šiuos būtinuosius reikalavimus:
1. Organizacija turi turėti daugiau nei 1 metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu ir bendradarbiauti su partneriais (bendradarbiavimo santykiai turi būti apibrėžti sutartimis), pvz., seniūnijų socialiniais darbuotojais, bendruomenėmis, nakvynės namais, atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) atvirosiomis jaunimo erdvėmis, medicinos įstaigomis, globos namais, policija ir kitais juridiniais asmenimis ar organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje.
2. Organizacija turi turėti ne mažiau nei 2 darbuotojus, dirbančius ne mažiau kaip pusę etato, skirto darbui su jaunimu gatvėje vykdyti.
3. Darbuotojai, kurie dirbs su jaunimu gatvėje turi turėti darbo su socialinę atskirtį ir sunkumų patiriančiu jaunimu patirties. Darbuotojai, dirbantys su jaunimu gatvėje, turi turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimą.

Organizacijos, teikiančios paraišką mobiliojo darbui su jaunimu, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Organizacija turi turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį su jaunimu.
2. Organizacija turi turėti ne mažiau nei 2 darbuotojus, dirbančius ne mažiau kaip pusę etato, skirto mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti.
3. Bent vienas darbuotojas, vykdantis mobilųjį darbą su jaunimu, privalo turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimą arba edukologijos išsilavinimą.
4. Mobilusis darbas su jaunimu turės būti vykdomas tam tikroje konkrečioje, su jaunimu sutartoje ir iš anksto žinomoje vietoje reguliariai jaunimui žinomu grafiku ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites.

Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:
1. Tiesiogiai su jaunimu dirbančių darbuotojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo mokesčius, ir kitų specialistų paslaugų pirkimo išlaidos;
2. Išlaidos, susijusios su tiesioginių paslaugų teikimu ir veiklos vykdymu.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos rodiklių:
1. Vykdant darbą su jaunimu gatvėje per projekto laikotarpį į projekto veiklą įtraukti ne mažiau kaip 50 unikalių jaunų žmonių, su kuriais bus palaikomas reguliarus kontaktas (ne rečiau kaip du ir daugiau kartų per mėnesį); individualiai dirbti ne mažiau kaip su 20 unikalių tikslinės grupės jaunų žmonių.
2. Vykdant mobilųjį darbą su jaunimu per projekto laikotarpį į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 20 unikalių jaunų žmonių; individualiai dirbti ne mažiau kaip su 15 unikalių jaunų žmonių.
3. Matuoti paslaugos poveikį. Tikimasi 10 proc. sėkmingų atvejų, iš jų gali būti:
• Pagerėjęs nepilnamečių mokyklos lankymas;
• Probacijos atveju, padidėjęs nepilnamečių skaičius, kuriems prieš terminą nutraukiama probacijos priežiūra dėl tinkamo elgesio;
• Jaunimas leidžiantis laiką gatvėje, kuris įsitraukė į užimtumo veiklas, savanorišką veiklą ar kitą visuomenei naudingą veiklą;
• Jaunimas, kuris projekto metu įsidarbino;
• Jaunimas, turintis priklausomybę alkoholiui ir / ar narkotinėms medžiagoms ar azartiniams lošimams nukreiptas gydytis bei sėkmingai pabaigė gydymo kursą;
• Kiti sėkmės atvejai.

Visa konkursui skirta lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. 12 mėn. 5 d. 24.00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p.:
viktorija.ausriene@vilnius.lt.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Aušrienė, tel. (8 5) 219 7914 arba el. p. viktorija.ausriene@vilnius.lt.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
11 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Viktorija Aušrienė, tel. 219 7914
Paslaugos vykdytojas
Viktorija Aušrienė, tel. 219 7914
Aprašymas klientui
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją;
2. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Tvarkos aprašo 6 punkte;
3. išsamus projekto vykdytojų, dirbsiančių su gatvės jaunimu, kvalifikacijos, išsilavinimo, darbo patirties, pareigų aprašymas;
4. Darbo su jaunimo gatvėje tvarkos aprašo 1 priedas;
5. Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo 1 priedas.
Informacija atnaujinta
2020-04-14 10:27:14