Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursas

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-27 įsakymu Nr. 30-3644/18(2.1.1E-TD2) „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas skelbia Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursą (toliau – konkursas).

Konkurse kviečiame dalyvauti Nevyriausybines organizacijos, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme (2018-06-12 Nr.18-7328) ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) vienas iš uždavinių yra susijęs su įvaikintų vaikų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojantiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ir asmenims, ketinantiems jais tapti konsultacinės, psichosocialinės, teisinės ir kitos pagalbos teikimu.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybines organizacijas socialinių paslaugų įstaigas, teikiančias globos centro funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakymu Nr. A1-28 patvirtintame Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše.

Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti ne mažiau kaip 2 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtus atestuotus darbuotojus (toliau – atestuoti darbuotojai);
- turėti tinkamus profesinės kvalifikacijos specialistus, teikiančius globos centro paslaugas;
- turėti tinkamas patalpas ir sąlygas globos centro funkcijoms vykdyti.

Konkursui paraišką gali teikti kelios organizacijos, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. Partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paraišką teikiančiai organizacijai.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama užtikrinti netekusių tėvų globos vaikų iki 3 metų amžiaus apgyvendinimą pas budinčius globotojus bet kuriuo paros metu ir siekti pagrindinių veiklos kokybės rodiklių rezultatų, kurie pateikiami šios paslaugos priedų skiltyje.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 14 d. 14. val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. asta.lukoseviciene@vilnius.lt.
Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Lukoševičienė, tel. nr. (8 5) 211 2254, el. p. asta.lukoseviciene@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Asta Lukoševičienė, tel. 2112559, mob. tel. +37066237407
Paslaugos vykdytojas
Asta Lukoševičienė, tel. 2112559, mob. tel. +37066237407
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją;
2. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Tvarkos aprašo 7 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją;
4. organizacijos vadovo patvirtintą atestuotų darbuotojų vardinį sąrašą;
5. organizacijos vadovo patvirtintą budinčių globotojų sąrašą (jų skaičių);
6. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją (jeigu paraišką teikia kelios organizacijos).
Informacija atnaujinta
2019-12-16 13:19:35