Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį – Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu asmenims su negalia bus teikiama asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Kviečiame teikti paraiškas NVO, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:
- Darbo patirtis teikiant socialines paslaugas asmenims su negalia.
- Turi darbuotojų (yra sudarę paslaugų teikimo sutartis su fiziniais asmenimis), kurie turi tinkamą kvalifikaciją teikti asmeninio asistento paslaugas. Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.

Tikslinė grupė – asmenys su negalia.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:
– Užtikrinti, kad asmeninė pagalba bus teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintu Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateiktos iki 2021 m. rugpjūčio 7 d.
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt, tel. 8 615 41461

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Eglė Liaudginaitė, tel. 8 615 41461
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;
- Projekto veiklas vykdančių asmenų išsilavinimą pagrindžiančio dokumento kopija.

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt, tel. 8 615 41461
Informacija atnaujinta
2021-07-07 14:29:50