Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, teikiančių laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, projektų finansavimo konkursą 2019–2021 m.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), kurių įstatuose nustatyta apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklos sritis.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, turinčios įrengtas patalpas, skirtas teikti nakvynės ir bendrąsias socialines paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėms medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Organizacija įsipareigoja teikti laikino apnakvindinimo bei šias bendrąsias socialines paslaugas:
- asmeninės higienos ir priežiūros (teikti asmeninės higienos paslaugas bei sudaryti galimybes gauti skalbimo paslaugas);
- informavimo (suteikti reikalingą informaciją apie socialinę pagalbą);
- konsultavimo (kartu su asmeniu analizuoti asmens probleminę situaciją ir ieškoti veiksmingų problemos sprendimo būdų);
- tarpininkavimo ir atstovavimo, suteikti pagalbą asmeniui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų); aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

Organizacija turi užtikrinti psichologo, teisininko konsultacijų organizavimą, pagalbą ir motyvavimą mokytis, įsidarbinti bei pagalbą susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą.

Preliminari paslaugų apimtis:
- laikino apnakvindinimo paslaugų socialinę riziką patiriantiems asmenims apimtis ~70 asmenų per mėnesį;
- bendrųjų socialinių paslaugų grįžusiems iš įkalinimo įstaigų (kurias gauti nukreipė Socialinės paramos centras) apimtis ~300 asmenų per metus.

Paslaugų teikimo vieta turi būti Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5) 211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 12 d. 10.00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų kopiją;
2. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 7 punkte;
3. projekte dalyvausiančių paslaugų teikėjų dokumentų, patvirtinančių paslaugų teikėjų išsilavinimą, kopijas;
4. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją ir patalpų aprašymą.
Informacija atnaujinta
2019-12-13 08:04:28