Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, projektų atrankos ir finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu bus tenkinami neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių asmens slaugos poreikiai namų sąlygomis, skatinama asmenų savirūpa bei gerinama jų gyvenimo kokybė.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso paslaugų teikimu.
Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Pagalbos slaugant namuose paslauga:
- arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimas, vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena), asmens higienos procedūros, kojų priežiūra, galvos plaukų priežiūra, sauskelnių keitimas;
- šeimos narių mokymai pagrindinių slaugos įgūdžių, siekiant pagerinti asmens savirūpos ir priežiūros pajėgumus;
- asmens ir šeimos narių konsultavimas slaugos, priežiūros ir pagalbos, socialinių paslaugų klausimais, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais.

Tikslinė grupė:
Pagalbos slaugant namuose paslaugos bus teikiamos asmenims (neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms) jų namuose, kuriems šeimos gydytojas išdavė siuntimą slaugos paslaugoms namuose (asmens higienos ir kitoms slaugos paslaugoms namuose) teikti.

Slaugos pagalbos paslaugas privalo teikti ne mažiau kaip 4 visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos slaugytojai, turintys licencijas teikti slaugos paslaugas.
Pagalbos, slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau nei 6 dienas per savaitę.
Planuojama, kad per metus pagalbos slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose paslaugos reikės iki 250 asmenims ir jų šeimos nariams.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos rodiklių metinių rezultatų:
- Pagalbą slaugant namuose suteikti nemažiau kaip 120 asmenims (neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms) ir jų šeimų nariams;
- Pagalbos slaugant namuose paslaugos turi būti teikiamos nemažiau kaip 6 dienas per savaitę.Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://paslaugos.vilnius.lt/

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 27 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Irina Fišer, el. p. irina.fiser@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2303

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;
- projekte dalyvausiančių paslaugų teikėjų dokumentų, suteikiančių teisę teikti slaugos paslaugas, kopijos.

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.
Informacija atnaujinta
2021-12-29 10:50:04