Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones asmenis jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3644.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), kurių įstatuose nustatyta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklos sritis.

Slaugos paslaugos namuose bus teikiamos asmenims, kurie vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2007-12-14 d. įsakymu Nr.V-1026 patvirtintu „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo” (2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija) III skyriumi yra Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjai ir slaugos paslaugų išlaidos nėra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo.

Preliminari pagalbos slaugant neįgaliuosius asmenis namuose apimtis – 160 asmenų, teikiant paslaugas ne mažiau nei 6 dienas per savaitę.

Teikiant slaugos priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1473 patvirtintu “Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašu“.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5) 211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 12 d. 10.00 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų kopiją;
2. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 7 punkte;
3. projekte dalyvausiančių paslaugų teikėjų dokumentų, suteikiančių teisę teikti slaugos paslaugas, kopijas.
Informacija atnaujinta
2019-12-13 08:04:07