Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą - Siekti socialinės atskirties mažinimo, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu bus ugdomi, palaikomi ir (ar) atkuriami projekto dalyvių socialiniai įgūdžiai, kurie padės stiprinti jų gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Kviečiame teikti paraiškas NVO, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:
- darbo patirtis teikiant socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas;
- patirtis vykdant ir organizuojant mokymus, renginius, konsultacijas asmenims, stokojantiems socialinių įgūdžių, uždaroje patalpoje ir interaktyviomis priemonėmis;
- turėti veiklai vykdyti tinkamas patalpas bei esant poreikiui informacines technologijas.

Tikslinės grupės – romų bendruomenės moterys ir mergaitės ir jų vaikai.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:
- organizuoti savipagalbos grupes (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 2 grupės po 10 moterų);
- organizuoti savipagalbos grupes (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 2 grupės po 10 mergaičių);
- organizuoti savarankiškumo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo kursus moterims (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 10-čiai moterų);
- organizuoti savarankiškumo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo kursus mergaitėms (ne mažiau nei 2 kartus per mėn., 10-čiai mergaičių);
- organizuojant kursus ir savipagalbos grupes užtikrinti atėjusių į užsiėmimus dalyvių vaikų priežiūrą;
- užtikrinti informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas projekto dalyvėms ir jų šeimų nariams (50 asmenų);
- užtikrinti, kad projekto metu paslaugas teiks kvalifikuoti ir tinkamą išsilavinimą turintys specialistai (socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas ir (ar) kt. specialistas).

Paraiška ir jos priedai turi būti pateiktos iki 2021 m. balandžio 24 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Sondra Jendovickaitė-Krasovska el.p. sondra.krasovska@vilnius.lt, tel. 8 5 211 2723

Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:
- projekto veiklas įgyvendinančių asmenų (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo ir (ar) kt. specialisto) darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos.
- Patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo ir nuomos išlaidos.
- Transporto išlaidos.
- Ryšių paslaugos.
- Kitos išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, prekės, įrangai įsigyti.
- Kitos paslaugos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:
- Ilgalaikiam turtui įsigyti, statyti.
- Pastatų ir patalpų remonto ir rekonstrukcijos išlaidos.
- Pareiškėjų įsiskolinimams dengti;
- Su projekte numatytomis veiklomis nesusijusios išlaidos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją;
- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;
- Dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopija;
- Projekto veiklas vykdančių asmenų išsilavinimą pagrindžiančio dokumento kopija.

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Sondra Jendovickaitė-Krasovska el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt, tel. 8 5 211 2723.
Informacija atnaujinta
2021-07-02 11:55:42