Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, įgyvendindamas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims bus teikiamos socialinės integracijos II etapo paslaugos:
1. palydimoji paslauga;
2. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos bendrosios socialinės paslaugos;
3. pagalba sprendžiant sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;
4. informacijos teikimas ir tarpininkavimas dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Tikslinė grupė – iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:
1. suteikti socialinės integracijos II etapo paslaugas ne mažiau kaip 200 iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų per metus;
2. suteikti teisininkų ir (ar) psichologų konsultacijas ne mažiau 70 iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų per metus;
3. padėti ne mažiau kaip 10 procentų konsultuotų asmenų sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 11 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Eglė Liaudginaitė, tel. 8 615 41461
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;
- dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopija;
- projekto veiklas vykdančių asmenų išsilavinimą pagrindžiančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os).

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 13:50:38