Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkursas 2021 metams (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso 2021 metams paraiškų priėmimo terminas

Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinami vadovaujantis jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Konkurso tikslas - mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Konkurso uždaviniai:
• užmegzti santykius su sunkumais patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje;
• didinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, motyvaciją keistis ir kurti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius tarp jaunimo ir darbuotojo, vykdančio darbą su jaunimu gatvėje;
• padėti jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje, atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti jį naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis;
• stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje;
• suteikti informaciją, organizuoti ir įgyvendinti veiklas, padedančias didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais;
• tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesams, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Konkurso prioritetai:
• kiekybiniai ir kokybiniai projekto efektyvumo rodikliai;
• aiškiai apibrėžta tikslinė grupė. Tikslinė grupė – jauni žmonės, leidžiantys laiką gatvėje;
• pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis;
• lėšų poreikio pagrįstumas.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 5 d. įskaitytinai.

Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Gita Kondrotaitė, tel. 211 2803, mob. tel. 8 664 66040
Paslaugos vadovas
Gita Kondrotaitė, tel. 211 2803, mob. tel. 8 664 66040
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška ir priedai;
2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. organizacijos įstatų kopija;
4. bendradarbiavimo susitarimą ar kitus bendradarbiavimą pagrindžiančius dokumentus (jei programa vykdoma su partneriais).
Informacija atnaujinta
2021-07-02 11:56:08