Paraiškų priėmimas 2020 m. vaikų rudens poilsio programų konkursui vyksta

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia vaikų rudens stovyklų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 30-2330/20 „Dėl Vaikų rudens stovyklų programų konkurso nuostatų ir vaikų rudens stovyklų paraiškų vertinimo nuostatų tvirtinimo”.

Stovyklos programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla. Konkurso bendrieji tikslai:
• skatinti turiningą vaikų poilsį rudens atostogų metu, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
• užimti kuo daugiau Savivaldybės mokyklose besimokančių vaikų stovyklose;
• sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;
• sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje. Vaikai, esantys jautresnėje socialinėje situacijoje, šiuose nuostatuose apibrėžiami taip:
- vaikai (7–18 metų amžiaus) iš socialinės rizikos šeimų, vaikai, kuriems nustatyta minimali priežiūra, vaikai, kuriems nustatyta laikinoji ir (ar) nuolatinė globa;
- vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, daugiavaikių šeimų ir (arba) minimalias pajamas gaunančių šeimų vaikai (pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą);
- vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
- vaikai, esantys sunkioje situacijoje, – pagal ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos rekomendaciją;
• skatinti švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus (toliau – Pareiškėjas) aktyviai dalyvauti užimant vaikus rudens atostogų metu.

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Valstybės biudžeto lėšos bus skiriamos tik dieninėms stovykloms. Programai gali būti skiriama iki 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Prioritetas teikiamas pareiškėjui, kuris planuoja užimti didesnį vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, skaičių, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.
Paraiškos teikiamos iki 2020 m. spalio 17 d. 10 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://paslaugos.vilnius.lt - „Projektų rėmimo konkursai“ – „Paraiškų priėmimas 2020 m. vaikų rudens stovyklų konkursui (konkursas vyksta)“

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. (8 5) 211 2386, el. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 23 86 , mob. tel. +37069465313
Paslaugos vadovas
Diana Petkūnienė, tel. 211 2406
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
• Konkurso elektroninė paraiška (1 priedas, pildoma tiesiogiai internetu);
• vaikų rudens stovyklų konkurso detalią paraišką (Vaikų rudens stovyklų konkurso nuostatų 2 priedas);
• įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų išrašą (šis punktas netaikomas Savivaldybės pavaldumo įstaigoms), pasirašytą vadovo;
• dokumentus, įrodančius papildomą stovyklos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių.
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2020-10-16 15:05:03