Paraiškų priėmimas 2020 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia Vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 30-742/20.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla.

Konkurso bendrieji tikslai:
  • skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
  • užimti kuo daugiau Vilniaus miesto vaikų vasaros poilsio stovyklose;
  • sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje, vaikai, esantys jautresnėje socialinėje situacijoje šiuose nuostatuose apibrėžiami taip:
  • vaikai (6–18 metų amžiaus) iš socialinės rizikos šeimų, vaikai, kuriems nustatyta minimali priežiūra, vaikai, kuriems nustatyta laikinoji ir (ar) nuolatinė globa;
  • vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, daugiavaikių šeimų ir (arba) minimalias pajamas gaunančių šeimų vaikai (pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą);
  • vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • vaikai, turintys negalią (iki 21 metų);
  • vaikai, esantys sunkioje situacijoje, pagal ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos rekomendaciją.
  • skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.
Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos bus skiriamos tik dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. gegužės 4 d. 12 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu http://paslaugos.vilnius.lt - „Projektų rėmimo konkursai“ – „Paraiškų priėmimas 2020 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui“

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. (8 5) 211 2386, el. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 23 86 , mob. tel. +37069465313
Paslaugos vadovas
Diana Petkūnienė, tel. 211 2406
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
• konkurso paraiška (1 priedas, pildoma tiesiogiai internetu);
• vaikų vasaros poilsio programų konkurso programos sąmatą (Vaikų vasaros poilsio konkurso nuostatų 2 priedas);
• įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų išrašą (šis punktas netaikomas Savivaldybės pavaldumo įstaigoms), pasirašytą vadovo;
• dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių.
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2020-06-15 16:13:22