Paraiškų priėmimas 2022 m. Vilniaus miesto sporto projektų konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, konkurso atrankoje.

Atrankos tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, siekiant unikalių ir konkrečių su sportu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų.

Šis kvietimas skelbiamas trims sporto projektų veiklų sritims finansuoti:
1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui;
3. Sporto renginių organizavimui.

Konkurse gali dalyvauti tik teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą Vilniaus mieste.

Teikiant paraišką projektas negali būti skaidomas dalimis. Pareiškėjas sporto projektų veiklų sritims gali teikti tik vieną paraišką (ne daugiau kaip po 1 paraišką į skirtingas sporto projektų sritis). Pateikus kelias tos pačios srities paraiškas jos nevertinamos.

Nenagrinėjamos paraiškos:
• pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;
• neįformintos pagal Kvietime ir Tvarkos apraše nustatytą tvarką;
• pareiškėjų, nepateikusių Savivaldybei anksčiau finansuotų sporto projektų įvykdymo ataskaitų;
• pareiškėjų, neatitinkančių Kvietimo ir Tvarkos aprašo reikalavimų;

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. gruodžio 4 d. 24:00 val., t. y., 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Pareiškėjo pateikta paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su Kvietimu dalyvauti konkurso atrankoje bei Tvarkos aprašu ir griežtai jų laikysis.


Daugiau informacijos apie konkursą Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės Sporto ir sveikatingumo skyriaus specialistė Akvilė Jovaišienė, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Akvilė Jovaišienė, tel. 211 2223
Paslaugos vadovas
Akvilė Jovaišienė, tel. 211 2223
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta konkurso paraiška (1 priedas);
2. Pareiškėjo sporto projekto išlaidų sąmatos forma (2 priedas);
3. Įgaliojimas atstovauti juridinį asmenį, jei paraišką teikia įgaliotas fizinis asmuo.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 13:57:45