Paraiškų priėmimas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia pakartotinį Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų projektų atrankos konkursą.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio mėn. 23 d. iki lapkričio 6 d. (įskaitytinai)

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra Fabijoniškių, Naujamiesčio, Šeškinės, ir Vilkpėdės seniūnijos

Paraiškų teikėjai – Vilniaus miesto Fabijoniškių, Naujamiesčio, Šeškinės, ir Vilkpėdės seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių socialinių poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Kiekvienos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga patvirtina prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas. Teikiant paraišką, turi būti nurodyta, kurias išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas Pareiškėjas siekia įgyvendinti.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2020 m. aprašu.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui
Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:
1. pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
Informacija atnaujinta
2020-11-08 10:20:08