Paraiškų priėmimas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų projektų atrankos konkursą.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 30 d. iki rugsėjo 14 d. (paskutinė paraiškų pateikimo diena). Paraiškos, gautos po nurodyto laiko, kitos dienos data, nevertinamos.

Konkurso tikslas − skatinti seniūnijų bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškų teikėjai –  Vilniaus miesto savivaldybės Fabijoniškių, Justiniškių, Karoliniškių, Naujamiesčio, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Vilkpėdės ir Žirmūnų seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų ir socialinių poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant paraišką, turi būti nurodyta, kurias prioritetines finansuotinas veiklas Pareiškėjas siekia įgyvendinti.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašu.


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Neringa Simson, mob. tel. 8 601 72943
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:
1. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Aprašo 5 priedo forma pridedama);
2. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (- omis). Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos kopiją.
3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą;
5. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti
Informacija atnaujinta
2021-09-15 08:36:51