Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (ų), statinio (ių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Paslaugos aprašymas
Išduodama pažyma apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto patalpos (-ų), statinio (-ių) galimybę naudoti pagal paskirtį.

Paslauga teikiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo 118 p. šias atvejais:
118.1. padalijant ar atidalijant patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų patalpų paskirtis tokia pati, kaip ir buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis;
118.2. padalijant ar atidalijant statinį į du ar daugiau statinių, juos formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų statinių paskirtis tokia pati, kaip ir buvusio prieš padalijimą ar atidalijimą statinio paskirtis;
118.3. sujungiant dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų patalpų paskirtis;
118.4. sujungiant du ar daugiau statinius į vieną statinį, jį suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, kai po sujungimo statinio paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų statinių paskirtis;
118.5. atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties;
118.6. atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties statinių perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant statinių paskirties;
118.7. pastate atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuojant tos pačios paskirties, kaip ir pastato paskirtis, patalpas.


Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Brigita Yaselyani, tel. 211 2027
Paslaugos vadovas
Kristina Petrauskienė, tel. 211 2827
Aprašymas klientui
Prašymai gali būti teikiami ir el. paštu savivaldybe@vilnius.lt

Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 118 punkte nurodytais būdais, ir neatliekant statybos darbų ar atliekant paprastojo remonto darbus, rengiama Reglamento 114 punkte nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema, kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys.
„Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemos sudėtis:
114. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemos sudėtis:
114.1. Schemos antraštinis lapas su šiais rekvizitais:
114.1.1. schemos pavadinimas, įrašomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, vietoj žodžio „projektas“ įrašant žodį „schema“;
114.1.2. schemą parengusio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. (jei neturi kvalifikacijos atestato – išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data);
114.1.3. schemos parengimo data.
114.2. Schemos dokumentų žiniaraštis.
114.3. Aiškinamasis raštas (patalpų ar pastatų paskirtys, adresas, patalpų ar pastatų bendrieji rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, projektą parengusio asmens kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos).
114.4. Statinio paprastojo remonto darbų (jeigu jie atliekami) techninė specifikacija.
114.5. Naujų patalpų ar statinių planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų ribos, patalpų ar pastatų bendrieji rodikliai.“

Parengus schemą, statinių ar patalpų savininkai ar valdytojai kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, pateikdami laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto kadastro objektus suformavus kaip naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, jie galės būti naudojami pagal tą pačią paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 118 punkte nurodytų veiksmų atlikimo.

Pateikiami dokumentai:
1. laisvos formos prašymas;
2. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų schema, parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nustatytus reikalavimus;
3. dokumentų kopijos (patvirtintos statytojo) (bendruoju atveju):
3.1. žemės sklypo išrašas iš NTR;
3.2. žemės sklypo planas, patvirtintas NTR;
3.3. statinio nuosavybės išrašas iš NTR;
3.4. patalpų nuosavybės išrašas iš NTR;
3.5. patalpos (-ų), statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-jos);
4. rašytiniai patalpos (-ų), statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai;
5. Kultūros paveldo apsaugos poskyrio pritarimas raštu, jei turtiniai vienetai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje ir Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pritarimas, jei turtiniai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje;
6. atsakingo už saugomų teritorijų naudojimą subjekto pritarimas raštu, jei turiniai vienetai formuojami saugomose teritorijose;
7. pastatą administruojančio subjekto pritarimas, jei pertvarkomos statinio bendro naudojimo inžinerinės sistemos.
Informacija atnaujinta
2021-04-21 11:28:17