Šeimos paramos centrų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi Šeimos paramos centrų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia Šeimos paramos centrų projektų finansavimo konkursą 2019–2021 m.
Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo šeimai (vaikams) veiklos sritis.

Teikiamų paslaugų gavėjai:
• šeimos, patiriančios socialinės rizikos veiksnius, kuriose auga nepilnamečiai vaikai;
• asmenys, priklausomi nuo alkoholio (narkotikų) ir jų šeimos nariai.

Šeimos paramos centrų funkcijos:
• vykdyti atvejo vadybą ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (šeimos poreikių pagalbai ir socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygio šeimoje vertinimą, pagalbos organizavimą, vaiko individualių poreikių ir šeimos socialinės aplinkos, rizikų ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimą, pagalbos plano sudarymą, pagalbos plano įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrų organizavimą);
• organizuoti ir teikti socialinės priežiūros paslaugas šeimoms;
• organizuoti ir teikti bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo;
• organizuoti ir vesti užsiėmimus grupėse suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ar narkotikų, tėvams, auginantiems nepilnamečius vaikus bei besilaukiančioms moterims ir jų partneriams;
• teikti pozityvios tėvystės mokymus, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas;
• teikti psichologo konsultacijas šeimoms (tėvams ir vaikams).

Šeimos paramos centrai, organizuodami ir vykdydami savo veiklą, privalo vadovautis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogu, Atvejo vadybos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės priežiūros paslaugų organizavimo bei teikimo tvarką.
Paraiškas kviečiame teikti nevyriausybines organizacijas, atitinkančias šiuos būtinuosius reikalavimus pareiškėjams:
• nuosavybės teise turėti arba nuomotis (ar kitais pagrindais turėti galimybę naudotis) tinkamas Šeimos paramos centro veiklai vykdyti patalpas. Patalpos turi būti Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių, lengvai pasiekiamos viešuoju transportu;
• darbuotojų, kurie teiks socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, išsilavinimas – socialinio darbo arba socialinės pedagogikos.

Nevyriausybinės organizacijos, pretenduojančios gauti finansavimą Šeimos paramos centrų paslaugoms teikti, įvertinusios savo pasirengimą (materialinius ir žmogiškuosius išteklius), teikiamoje paraiškoje, pagrįsdamos savo galimybes ir paslaugų prieinamumą seniūnijos (seniūnijų) gyventojams, nurodo, kokioje seniūnijoje (kokiose seniūnijose) norėtų teikti socialines paslaugas.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 17 d. 10.00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt


Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5) 211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų kopiją;
2. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 7 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją ir patalpų aprašymą;
4. darbuotojų, teiksiančių socialinę priežiūrą šeimoms, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Informacija atnaujinta
2019-12-16 13:52:55