Socialinio verslo rėmimo projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, siekdamas aktyvinti neįgaliųjų ir socialinės rizikos veiksnius patiriančių asmenų (toliau – paslaugų gavėjų grupės) dalyvavimą darbo santykiuose, skelbia Socialinio verslo rėmimo projektų finansavimo konkursą.
Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 30-2643/19.

Tikslas - atrinkti nevyriausybines organizacijas ir finansuoti projektus, kurie įgalins paslaugų gavėjų grupes dalyvauti darbo santykiuose.

Konkurse kviečiamos dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, religinės bendruomenės, bendrijos centrai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai).

Konkurso paslaugų gavėjų grupės:
Neįgalieji;
Socialinės rizikos veiksnius patiriantys asmenys.

Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama pasiekti bent 3 iš šių veiklos rodiklių:
• Sudaryti darbo santykius reglamentuojančius sandorius su viena ar keliomis konkurso paslaugų gavėjų grupėmis. Tikslinę grupę, su kuriais sudaryti darbo santykius reglamentuojantys sandoriai, turi sudaryti ne mažiau kaip 5 asmenys.
• Užtikrinti, kad su asmenimis sudaryti darbo santykiai truks ne mažiau nei 3 mėnesius.
• Nors vienas įdarbintas darbuotojas po projekto veiklos bus įdarbintas neterminuotam darbui.
• Bus sukurta, pradėta teikti nauja, inovatyvi socialinė paslauga konkurso paslaugų gavėjų grupėms, kuri iki šiol nebuvo teikta.

Projektų finansavimo sąlygos nurodytos papildomoje informacijoje (papildyta 2019-11-26).

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2020 m. sausio 2 d. 16 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. paraiškos teikėjo registracijos pažymėjimo kopiją;
2. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
3. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 6 punkte;
4. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją;
5. planuojamos vykdyto socialinės veiklos/paslaugų vystymo verslo planą 3 metams. Verslo planas – tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie organizacijos dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, finansus, perspektyvas ir rezultatus.
6. jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
7. dokumentų, įrodančių leidimą verstis ūkine veikla, kurios srityje su paslaugų gavėjų grupėmis bus sudaryti darbo santykius reglamentuojantys santykiai, kopiją. Prie paraiškos teikiama valstybės įmonės Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo arba įmonės registravimo pažymėjimo ir aktualios įstatų redakcijos kopija.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-02-25 11:26:33