Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Skelbiamas Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-14 įsakymu Nr. 30-2643/19 „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ nuostatomis.

Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, aktyvinti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį.

Konkurso tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys Vilniaus mieste.

Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra susiję su sociokultūrinėmis paslaugomis.

Konkurso tikslas – siekiant mažinti vyresnio amžiaus žmonių atskirtį bei skatinti aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti į bendruomenės gyvenimą, atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias įvairias sociokultūrines paslaugas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, kurios organizuos ir teiks užimtumo, aktyvinimo, edukacines paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Užimtumo ir aktyvinimo paslaugos suprantamos kaip: įvairių užsiėmimų bei mokymų, edukacijos, renginių organizavimas.

Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• turi turėti tinkamas patalpas ir sąlygas teikti sociokultūrines paslaugas;
• sociokultūrinės paslaugos turi būti teikiamos periodiškai, t. y. ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. gruodžio 16 d. 17.00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p.: andrius.arbocius@vilnius.lt


Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių programų koordinatorius Andrius Arbočius, tel. (8 5) 211 2661 arba el. p. andrius.arbocius@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Andrius Arbočius, tel. 211 2661
Paslaugos vykdytojas
Andrius Arbočius, tel. 211 2661
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Konkurse dalyvaujančios organizacijos kartu su paraiška privalo pateikti:
1. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
2. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio Tvarkos aprašo 6 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją.
Informacija atnaujinta
2020-02-26 07:36:03