Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Skelbiamas Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. 30-2726/20 „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo.

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, aktyvinti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį.
Konkurso tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys Vilniaus mieste. Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra susiję su sociokultūrinėmis paslaugomis.
Konkurso tikslas – siekiant mažinti vyresnio amžiaus žmonių atskirtį bei skatinti aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti į bendruomenės gyvenimą, atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias įvairias sociokultūrines paslaugas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, kurios organizuos ir teiks užimtumo, aktyvinimo, edukacines paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Užimtumo ir aktyvinimo paslaugos suprantamos kaip: įvairių užsiėmimų bei mokymų, edukacijos, renginių organizavimas.

Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
turi turėti tinkamas patalpas ir sąlygas teikti sociokultūrines paslaugas;
sociokultūrinės paslaugos turi būti teikiamos periodiškai, t. y. ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://paslaugos.vilnius.lt/

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 27 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius , el. p. andrius.arbocius@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2661

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Andrius Arbočius, tel. 211 2661
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;
- dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopija;
- projekto veiklas vykdančių asmenų išsilavinimą pagrindžiančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os).

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 13:47:20