Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

Paslaugos aprašymas
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 Eur vienkartinė pašalpa.
Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliaisiais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:
1. pripažintiems netekusiais 75–100 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4 171 Eur;
2. pripažintiems netekusiais 60–70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 3 337 Eur;
3. pripažintiems netekusiais 45–55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2 503 Eur.
Mirus kariui savanoriui, vienkartinė 20 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio pašalpa išmokama jį laidojančiam asmeniui, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena Lietuvoje. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal kario savanorio mirties mėnesį galiojusį BSI dydį.

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 870035545
Paslaugos vykdytojas
Irena Zabarauskienė, tel. 213 9540
Aprašymas klientui
Dėl vienkartinės pašalpos kreipdamiesi sužaloti kariai savanoriai pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.

Dėl vienkartinės pašalpos kreipdamiesi kariai savanoriai, pripažinti netekusiais darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliaisiais), pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.

Mirus kariui savanoriui dėl laidojimo pašalpos besikreipiantis asmuo pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą (medicininį mirties liudijimą), jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
4. giminystės ryšį su mirusiuoju įrodančius dokumentus ar jų nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka (santuokos, gimimo liudijimus, kitus dokumentus);
5. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
6. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys dėl šios vienkartinės pašalpos skyrimo, aptarnaujami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje, Kauno g. 3, 211 ir 405 kab. Prašymą ir reikalingus dokumentus galima atsiųsti ir registruotu laišku. Tuomet prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Socialinių išmokų skyrius:
1. per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gautas prašymas kartu su visais dokumentais, reikalingais vienkartinei pašalpai išmokėti, pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) ar jos įgaliotai įstaigai paraišką skirti lėšų vienkartinei pašalpai išmokėti. Gavus lėšas iš ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos, per 5 darbo dienas išmokama pašalpa;
2. gavusi prašymą kartu su visais dokumentais, reikalingais laidojimo pašalpai išmokėti, šią pašalpą išmoka iš savivaldybės biudžeto lėšų per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo ir pateikia ministerijai ar jos įgaliotai įstaigai per 5 darbo dienas nuo šios pašalpos išmokėjimo paraišką grąžinti laidojimo pašalpai išmokėti panaudotas lėšas.
Informacija atnaujinta
2019-10-18 10:24:19