Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas

Paslaugos aprašymas
Vienkartinės pašalpos išmokamos už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius, kurių paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Vilniaus mieste.
Į Socialinių išmokų skyrių dėl šios pašalpos gali kreiptis šeimos nariai (žuvusiojo tėvai (įtėviai), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudaręs sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), taip pat broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu šeimos narys pripažintas neveiksniu šioje srityje. Vienkartinė pašalpa lygiomis dalimis išmokama šeimos nariams – Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

Iki atitinkamų kalendorinių metų sausio 30 d. indeksuoti vienkartinių pašalpų dydžiai tvirtinami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 870035545
Paslaugos vykdytojas
Irena Zabarauskienė, tel. 213 9540
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Kiekvienas šeimos narys pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti (prašyme privalu nurodyti visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduotą pažymą arba pažymėjimą, patvirtinantį žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimą dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinančius dokumentus – santuokos, gimimo liudijimą, kitus dokumentus arba šių dokumentų kopijas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
6. žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
7. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.
Pastaba. 3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys dėl šios vienkartinės pašalpos skyrimo, aptarnaujami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje, Kauno g. 3, 211 ir 405 kab. Prašymą ir reikalingus dokumentus galima atsiųsti ir registruotu laišku. Tuomet prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Socialinių išmokų skyrius:
1. gavęs prašymus ir reikiamus dokumentus, per 20 darbo dienų patikrina pateiktų duomenų tikrumą ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių;
2. pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti;
3. iš ministerijos gautas lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gavo šias lėšas, perveda į vienkartinės pašalpos gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose.
Informacija atnaujinta
2020-02-06 14:53:07