Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2021 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų priėmimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2021 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Veikla – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptinga veikla, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas savižudybių prevencijai (pirminei, antrinei, tretinei).

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2021 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:
1. Supervizijos, specializuoti mokymai ir kvalifikacijos kėlimas savižudybių prevencijos sistemos dalyviams;
2. Psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas: turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims, išgyvenantiems artimojo savižudybę, asmenims, kurių artimieji yra padidėjusioje savižudybės rizikoje;
3. Specializuotos pagalbos užtikrinimas asmenims, turintiems ilgalaikių su savižudybe susijusių sunkumų;
4. COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai vertinimas bei mažinimas (vaikams ir jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims, asmenims susidūrusiems su perdegimo sindromu, dėl darbo pajamų praradimo, asmenims, kuriems buvo nustatyta koronoviruso liga, asmenims, kurie susidūrė su koronoviruso liga artimojoje aplinkoje).

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), įskaitant įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, kurių veikla siejasi su savižudybių prevencija.

Paraiškos priemonėms finansuoti turėjo būti pateiktos iki 2021 m. liepos 5 d. (įskaitytinai).

Daugiau informacijos apie paraiškų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (8 5) 211 2330, el. paštas justina.jukneviciene@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Juknevičienė, tel. 211 2330
Paslaugos vadovas
Justina Juknevičienė, tel. 211 2330
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiškos forma;
2. Veiklos santrauka (2 priedas);
3. Veiklą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
4. Asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašyta pažyma (4 priedas);
5. Asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašyta pažyma (5 priedas), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą veiklai vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos.

Elektroninė priemonės paraiška pateikiama „Word“ formatu (1, 2 priedai), o priedai – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.
Informacija atnaujinta
2021-07-07 07:58:14