Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2022 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų papildomas priėmimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2022 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Veikla – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptinga veikla, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas savižudybių prevencijai (pirminei, antrinei, tretinei).

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2022 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:
2022 metų veiklų prioritetinėms kryptys:
1. Socialinių viešinimo kampanijų, skirtų atkreipti visuomenės dėmesį į savižudybių problemą bei paskatinti kreiptis pagalbos sukūrimas;
2. Psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas asmenims esantiems padidėjusioje savižudybės rizikoje ir nusižudžiusių artimiesiems;
3. Savižudybių prevencijos priemonių užtikrinimas vyresnio amžiaus žmonėms;
4. Specializuotos pagalbos užtikrinimas asmenims, turintiems ilgalaikių su savižudybe susijusių sunkumų;
5. Savižudybių rodiklių stebėsena ir savižudybių Vilniaus mieste rizikos veiksnių analizė.

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), įskaitant įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, kurių veikla siejasi su savižudybių prevencija.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2022 m. gegužės 13 d. (įskaitytinai)

Daugiau informacijos apie paraiškų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (8 5) 211 2330, el. paštas [email protected]

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Juknevičienė, tel. 211 2330
Paslaugos vadovas
Justina Juknevičienė, tel. 211 2330
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Veiklos santrauką (2 priedas);
2. veiklą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
3. Asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (4 priedas);
4. Asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (5 priedas), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą veiklai vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

Elektroninė priemonės paraiška pateikiama „Word“ formatu (1, 2 priedai), o priedai – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.
Informacija atnaujinta
2022-09-28 09:41:33