Vaikų priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

išnagrinėti Jūsų prašymą dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę, priimti atitinkamą sprendimą, informuoti Jus apie priimtą sprendimą.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ne ilgiau, nei vaikui sukanka 8 metai ir jis pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą (tais atvejais, kai ugdymo įstaiga vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, vaikų ir jų tėvų (globėjų) duomenys gali būti saugomi iki vaikui sukaks 11 metų), kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys bus pateikti:

ugdymo įstaigos, į kurią pateko Jūsų vaikas, administracijai, BĮ ,,Skaitlis“, BĮ Nacionalinei švietimo agentūrai.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo


Trukmė:

1 d.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Ikimokyklinio ugdymo skyrius


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048