Paieška

Tik elektroninės paslaugos

Socialinės išmokos

❯❯❯
 1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 2. Išmokos vaikui skyrimas

 3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

 4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

 6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 7. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 8. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 9. Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

 10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

 12. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 14. Socialinės pašalpos skyrimas

 15. Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 16. Kompensacijų už įvairias paslaugas skyrimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

 17. Vienkartinės pašalpos skyrimas

 18. Tikslinės pašalpos skyrimas

 19. Sąlyginės pašalpos skyrimas

 20. Periodinės pašalpos skyrimas

 21. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 22. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 23. Išmokos už mirusį tikslinės kompensacijos gavėją skyrimas

 24. Išmokos už komunalines paslaugas skyrimas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus

 25. Laidojimo pašalpos skyrimas

 26. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 27. Laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui skyrimas

 28. Vienkartinės kompensacijos skyrimas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

 29. Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

 30. Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas

 31. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

 32. Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

 33. Pažymos apie paskirtas (nepaskirtas) socialines išmokas išdavimas

Socialinės paslaugos

❯❯❯
 1. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

 2. Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

 3. Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas

 4. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

 5. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 6. Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

 7. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

 8. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 9. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 10. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

 11. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas (paslauga nebeteikiama)

 12. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 13. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas

 14. Transporto paslaugų teikimas

 15. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas

 16. Pagalbos į namus paslaugų teikimas

 17. Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia

 18. Savarankiškas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

 19. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 20. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 21. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

 22. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

 23. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinę riziką patiriantiems bei likusiems be tėvų globos vaikams

 24. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 25. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 26. Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas

Teritorijų planavimas; statyba; architektūra

❯❯❯
 1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

 2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 4. Specialiųjų reikalavimų nustatymas

 5. Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt svetainėjeskelbimas, skelbimai

 6. Teritorijos detaliojo planavimo sąlygų sąvado išdavimas

 7. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 8. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo (sutvarkymo) projektams

 9. Pritarimas lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams

 10. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

 11. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

 12. Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (ų), statinio (ių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

 13. Teritorijos planavimo dokumentų (detaliųjų planų) inicijavimas

 14. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 15. Prašymų užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą priėmimas

 16. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

 17. Pastato kultūrinės vertės nustatymas

 18. Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

 19. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 20. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

 21. Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 22. Topografinių planų ir inžinerinių tinklų derinimas

Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama

❯❯❯
 1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, paviljonuose išdavimas (paslauga nebeteikiama)alkoholis, licencija

 2. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų ir licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu (paslauga nebeteikiama)alkoholis, licencija

 3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metualkoholis, licencija

 4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas alkoholis, licencija

 5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas alkoholis, licencija

 6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas (paslauga nebeteikiama)alkoholis, licencija

 7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse alkoholis, licencija

 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymualkoholis, licencija

 9. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasalkoholis, licencija, vienkartine

 10. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimasrenginiai, renginys

 11. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas tabakas, leidimas

 12. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas tabakas, leidimas

 13. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas (paslauga nebeteikiama)tabakas, leidimas

 14. Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

 15. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymutabakas, leidimas

 16. Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas

 17. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

 18. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

 19. Prašymų nagrinėjimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęsti rekonstrukciją

 20. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 21. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimasreklama, leidimas, reklamos leidimas

 22. E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą išdavimas

 23. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo tikrinimas ir derinimas

 24. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

 25. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

 26. Nekilnojamojo turto skyriaus balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

 27. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

 28. Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą išdavimas (paslauga nebeteikiama)

 29. Vežėjo nustatytų keleivių vežimo taksi tarifų pranešimų priėmimas

 30. Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimas (paslauga nebeteikiama)

Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai

❯❯❯
 1. Pritarimų vandens gavybos gręžinių projektavimui ir įrengimui išdavimas

 2. Leidimų kasinėti ir aptverti paraiškų išdavimaskasti

 3. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimaskasti

 4. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimaskasti

 5. Leidimų kasinėti ir aptverti uždarymaskasti

 6. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas

 7. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

 8. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

 9. Sutartys dėl inžinerinių statinių projektavimo ir / ar statybos

 10. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

 11. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimuikirsti, geneti

 12. Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 13. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas

 14. Leidimų pervežti palaikus išdavimas

 15. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymas skirti / keisti bendrojo naudojimo objektų administratorių

 16. Prašymas išbraukti daugiabutį namą iš administruojamų namų sąrašo (JVS/DNSB)

 17. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką teikimas

 18. Konsultacijų apie šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikimas

 19. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva ir šildymo būdo keitimo galimybes

 20. Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 21. Prašymas įtraukti ar išbraukti iš asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas, sąrašo

 22. Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti

 23. Konsultacijų teikimas apie komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą Vilniaus mieste

 24. Prašymų priėmimas dėl asbesto turinčių atliekų surinkimo ir saugaus šalinimo Vilniaus mieste paslaugos suteikimo (paslauga neteikiama)

 25. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

 26. Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 27. Rašytinis pritarimas suprojektuotiems statiniams raudonųjų linijų gatvės (kelio apsaugos) zonoje

 28. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Žemės ūkis

❯❯❯
 1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenų atnaujinimas/keitimas

 2. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas

 3. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimas

 4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas

 6. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

 7. Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

 8. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

 9. Ūkininko ūkio registravimas

 10. Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę

 11. Ūkininko ūkio išregistravimas

 12. Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

 13. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti

 14. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

 15. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas

 16. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas

 17. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

 18. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

 19. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

E. peticijos