Paieška

Tik elektroninės paslaugos

Socialinės išmokos

❯❯❯
 1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 2. Išmokos vaikui skyrimas

 3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

 4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

 6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 7. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 8. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 9. Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

 10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

 12. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 14. Socialinės pašalpos skyrimas

 15. Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 16. Kompensacijų už įvairias paslaugas skyrimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

 17. Vienkartinės pašalpos skyrimas

 18. Vienkartinės pašalpos skyrimas (asmenims pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos)

 19. Tikslinės pašalpos skyrimas

 20. Sąlyginės pašalpos skyrimas

 21. Periodinės pašalpos skyrimas

 22. Vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimas

 23. Mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimas

 24. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 25. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 26. Išmokos už mirusį tikslinės kompensacijos gavėją skyrimas

 27. Išmokos už komunalines paslaugas skyrimas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus

 28. Laidojimo pašalpos skyrimas

 29. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 30. Laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui skyrimas

 31. Vienkartinės kompensacijos skyrimas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

 32. Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

 33. Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas

 34. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

 35. Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

 36. Pažymos apie paskirtas (nepaskirtas) socialines išmokas išdavimas

Socialinės paslaugos

❯❯❯
 1. Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimas

 2. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama

 3. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimas

 4. Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

 5. Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas

 6. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

 7. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 8. Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

 9. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

 10. Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

 11. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 12. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 13. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

 14. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 15. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas

 16. Transporto paslaugų teikimas

 17. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas

 18. Pagalbos į namus paslaugų teikimas

 19. Savarankiškas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

 20. Asmeninė pagalba (asmeninio asistento paslaugos) asmenims su negalia

 21. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 22. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 23. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir apsaugotame būste paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

 24. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

 25. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 26. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 27. Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas

Teritorijų planavimas; architektūra; kultūros paveldas; statyba

❯❯❯
 1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

 2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 3. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

 4. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų pakeitimas

 5. Specialiųjų reikalavimų nustatymas

 6. Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt bei www.tpdris.lt (išorinės TPDRIS svetainės skiltyje „Rengiami TP dokumentai“) svetainėseskelbimas, skelbimai

 7. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 8. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 9. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo (sutvarkymo) projektams

 10. Pritarimas lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams (paslauga nebeteikiama)

 11. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

 12. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

 13. Teritorijos planavimo dokumentų (detaliųjų planų) inicijavimas

 14. Teritorijos planavimo dokumentų (detaliųjų planų) peržiūra prieš viešinimo procedūrą

 15. Pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų teikimas

 16. Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (ų), statinio (ių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

 17. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 18. Prašymų užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą priėmimas

 19. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

 20. Pastato kultūrinės vertės nustatymas

 21. Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

 22. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 23. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

 24. Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 25. Topografinių planų ir inžinerinių tinklų derinimas

Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama

❯❯❯
 1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metualkoholis, licencija

 2. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas alkoholis, licencija

 3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas alkoholis, licencija

 4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse alkoholis, licencija

 5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymualkoholis, licencija

 6. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasalkoholis, licencija, vienkartine

 7. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas tabakas, leidimas

 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas tabakas, leidimas

 9. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas juridinio asmens prašymu

 10. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymutabakas, leidimas

 11. Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

 12. Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimastabakas, leidimas

 13. Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymas juridinio asmens prašymu

 14. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo panaikinimas juridinio asmens prašymu

 15. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

 16. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

 17. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimasrenginiai, renginys

 18. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

 19. Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimas

 20. Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas (paslauga nebeteikiama)

 21. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimasreklama, leidimas, reklamos leidimas

 22. E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą išdavimas

 23. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo tikrinimas ir derinimas

 24. Vežėjo nustatytų keleivių vežimo taksi tarifų pranešimų priėmimas

 25. Sprendimų švartuotis, stovėti, sustoti plūduriuojančioms priemonėms Neries upės krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto priėmimasnafta, naftos

 26. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

 27. Prašymų nagrinėjimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęsti rekonstrukciją

 28. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 29. Nekilnojamojo turto skyriaus balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

 30. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai

❯❯❯
 1. Pritarimų vandens gavybos gręžinių projektavimui ir įrengimui išdavimas

 2. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimaskasti

 3. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimaskasti

 4. Leidimų kasinėti ir aptverti uždarymaskasti

 5. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas

 6. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

 7. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas (paslauga nebeteikiama)

 8. Sutartys dėl inžinerinių statinių projektavimo ir / ar statybos

 9. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimuikirsti, geneti

 10. Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 11. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas

 12. Leidimų pervežti palaikus išdavimas

 13. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymas skirti / keisti bendrojo naudojimo objektų administratorių

 14. Prašymas išbraukti daugiabutį namą iš administruojamų namų sąrašo (JVS/DNSB)

 15. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką teikimas

 16. Konsultacijų apie šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikimas

 17. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva ir šildymo būdo keitimo galimybes

 18. Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 19. Prašymas įtraukti ar išbraukti iš asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas, sąrašo

 20. Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti

 21. Konsultacijų teikimas apie komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą Vilniaus mieste

 22. Prašymų priėmimas dėl asbesto turinčių atliekų surinkimo ir saugaus šalinimo Vilniaus mieste paslaugos suteikimo (paslaugos teikimas laikinai sustabdytas)

 23. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

 24. Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 25. Rašytinis pritarimas Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse (gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje) ir vietinės reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose) suprojektuotiems statiniams

 26. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

 27. Leidimų važiuoti suderintu maršrutu Vilniaus miesto savivaldybės keliais pažymėtais kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir simboliu „A+“ išdavimas

Žemės ūkis

❯❯❯
 1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenų atnaujinimas/keitimas

 2. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas

 3. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimas

 4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas

 6. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

 7. Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

 8. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

 9. Ūkininko ūkio registravimas

 10. Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę

 11. Ūkininko ūkio išregistravimas

 12. Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

 13. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti

 14. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

 15. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas

 16. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas

 17. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

 18. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

 19. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

E. peticijos