Paieška

Tik elektroninės paslaugos

Socialinės išmokos

❯❯❯
 1. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

 2. Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas

 3. Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 4. Kompensacijų už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, laidinio telefono abonentinį mokestį, kitas paslaugas, suvartotas gamtines dujas, elektros energiją ir kietą, skystą kurą skyrimas nepriklausomybės gynėjams

 5. Šalpos neįgalumo pensijos daugiavaikei motinai skyrimas

 6. Šalpos senatvės pensijos skyrimas

 7. Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas

 8. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

 9. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 10. Šalpos kompensacijos neįgaliojo slaugytojui skyrimas

 11. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., mokėjimas

 12. Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas

 13. Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas

 14. Spec. automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas

 15. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 16. Išmoka vaikui

 17. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 18. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 19. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 20. Socialinės pašalpos skyrimas

 21. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 22. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas

 23. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas

 24. Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas

 25. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 26. Laidojimo pašalpos skyrimas

 27. Išmoka įvaikinus vaiką

 28. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 29. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 30. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

 31. Dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo pagal pateiktą bendrojo naudojimo objekto valdytojo paraišką

 32. Dėl Pažymos kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimo

 33. Pažymos apie asmens gaunamas (ar negaunamas) išmokas pateikimas

Socialinės paslaugos

❯❯❯
 1. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas

 2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

 3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams nustatymas

 4. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

 5. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 6. Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

 7. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

 8. Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas

 9. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 10. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 11. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

 12. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

 13. Periodinės pašalpos skyrimas

 14. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 15. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas

 16. Transporto paslaugų teikimas

 17. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas

 18. Pagalbos į namus paslaugų teikimas

 19. Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais

 20. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 21. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 22. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

 23. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

 24. Sąlyginės pašalpos skyrimas

 25. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos bei likusiems be tėvų globos vaikams

 26. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 27. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 28. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 29. Vienkartinės pašalpos skyrimas

 30. Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas

 31. Pagalbos pinigų skyrimas šeimoms ir šeimynoms, globojančioms (rūpinančioms) likusius be tėvų globos vaikus

 32. Tikslinės pašalpos skyrimas

Teritorijų planavimas; statyba; architektūra

❯❯❯
 1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

 2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 4. Specialiųjų reikalavimų nustatymas

 5. Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt svetainėjeskelbimas, skelbimai

 6. Teritorijos detaliojo planavimo sąlygų sąvado išdavimas

 7. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 8. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams

 9. Pritarimas lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams

 10. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

 11. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

 12. Planavimo sąlygų vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui (formavimo ir pertvarkymo projektui) rengti išdavimas

 13. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

 14. Pastato kultūrinės vertės nustatymas

 15. Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

 16. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 17. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

 18. Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 19. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama

❯❯❯
 1. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimasnafta, naftos

 2. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimasnafta, naftos

 3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimasnafta, naftos

 4. Leidimų verstis prekyba naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas įmonės prašymunafta, naftos

 5. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų ir licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metualkoholis, licencija

 6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, paviljonuose išdavimasalkoholis, licencija

 7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas alkoholis, licencija

 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas alkoholis, licencija

 9. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimasalkoholis, licencija

 10. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse alkoholis, licencija

 11. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymualkoholis, licencija

 12. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasalkoholis, licencija

 13. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimasalkoholis, licencija

 14. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimasrenginiai, renginys

 15. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas tabakas, leidimas

 16. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas tabakas, leidimas

 17. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas tabakas, leidimas

 18. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymutabakas, leidimas

 19. Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas

 20. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

 21. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

 22. Prašymų nagrinėjimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęsti rekonstrukciją

 23. Finansų departamento balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

 24. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

 25. Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

 26. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 27. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimasreklama, leidimas, reklamos leidimas

 28. E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą išdavimas

 29. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas

 30. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas

 31. Leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas

 32. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas

 33. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

 34. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

 35. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas

Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai

❯❯❯
 1. Leidimų kasinėti ir aptverti paraiškų išdavimaskasti

 2. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimaskasti

 3. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimaskasti

 4. Leidimų kasinėti ir aptverti uždarymaskasti

 5. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas

 6. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

 7. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

 8. Sutartys dėl inžinerinių statinių projektavimo ir / ar statybos

 9. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

 10. Sutarčių prie prisijungimo sąlygų sudarymas

 11. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimuikirsti, geneti

 12. Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 13. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas

 14. Leidimų pervežti palaikus išdavimas

 15. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir surinktų nepanaudotų lėšų perdavimas daugiabučių namų savininkų bendrijoms ar jungtinės veiklos sutarties dalyviams

 16. Konsultacijų apie gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir priežiūros, mokesčių už teikiamas priežiūros paslaugas nustatymo tvarką teikimas

 17. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką tiekimas

 18. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva

 19. Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas

 20. Konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas

 21. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

 22. Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 23. Rašytinis pritarimas suprojektuotiems statiniams raudonųjų linijų gatvės (kelio apsaugos) zonoje

 24. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Žemės ūkis

❯❯❯
 1. Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką

 2. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas

 3. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

 4. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas

 6. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas

 7. Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre.

 8. Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą

 9. Ūkininko ūkio registravimas

 10. Ūkininko ūkio perkėlimas iš Vilniaus miesto į kitą rajoną

 11. Ūkininko ūkio išregistravimas

 12. Ūkininko ūkio duomenų keitimas

 13. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti

 14. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

 15. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas

 16. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas

 17. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

 18. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

 19. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas