Paieška

Tik elektroninės paslaugos

Projektų rėmimo konkursai

❯❯❯
 1. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, projektų atrankos ir finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 3. Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 4. 2021 metų vaikų rudens stovyklų programų ataskaitų pateikimas (baigėsi ataskaitų priėmimo terminas)

 5. 2021 metų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitų pateikimas

 6. Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022 m. projektams (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 7. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 8. Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2021 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų ataskaitos priėmimaskasti

 9. Vilniaus miesto savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų konkurso ataskaitų priėmimas

 10. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų (pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) ataskaitų priėmimas

 11. Paraiškų priėmimas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 12. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo metinės ataskaitos teikimas

 13. Organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkursas 2022 metams

 14. Paraiškų priėmimas 2022 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

 15. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių paraiškų priėmimas

 16. Paraiškų priėmimas 2022 m. Vilniaus miesto sporto projektų konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Socialinės išmokos

❯❯❯
 1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 2. Išmokos vaikui skyrimas

 3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

 4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

 6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 7. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 8. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 9. Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

 10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

 12. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 14. Socialinės pašalpos skyrimas

 15. Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 16. Kompensacijų už įvairias paslaugas skyrimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

 17. Vienkartinės pašalpos skyrimas

 18. Tikslinės pašalpos skyrimas

 19. Sąlyginės pašalpos skyrimas

 20. Periodinės pašalpos skyrimas

 21. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 22. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 23. Išmokos už mirusį tikslinės kompensacijos gavėją skyrimas

 24. Išmokos už komunalines paslaugas skyrimas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus

 25. Laidojimo pašalpos skyrimas

 26. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 27. Laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui skyrimas

 28. Vienkartinės kompensacijos skyrimas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

 29. Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

 30. Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas

 31. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

 32. Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

 33. Pažymos apie paskirtas (nepaskirtas) socialines išmokas išdavimas

Socialinės paslaugos

❯❯❯
 1. Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimas

 2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

 3. Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

 4. Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas

 5. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

 6. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 7. Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

 8. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

 9. Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

 10. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 11. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 12. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

 13. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas (paslauga nebeteikiama)

 14. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 15. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas (paslauga nebeteikiama)

 16. Transporto paslaugų teikimas

 17. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas

 18. Pagalbos į namus paslaugų teikimas

 19. Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia

 20. Savarankiškas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

 21. Asmeninė pagalba (asmeninio asistento paslaugos) asmenims su negalia

 22. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 23. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 24. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir apsaugotame būste paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

 25. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

 26. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 27. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 28. Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas

Teritorijų planavimas; statyba; architektūra

❯❯❯
 1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

 2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 3. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

 4. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų pakeitimas

 5. Specialiųjų reikalavimų nustatymas

 6. Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt ir www.tpdris.lt svetainėseskelbimas, skelbimai

 7. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 8. Teritorijos detaliojo planavimo sąlygų sąvado išdavimas

 9. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 10. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo (sutvarkymo) projektams

 11. Pritarimas lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams

 12. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

 13. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

 14. Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (ų), statinio (ių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

 15. Teritorijos planavimo dokumentų (detaliųjų planų) inicijavimas

 16. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 17. Prašymų užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą priėmimas

 18. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

 19. Pastato kultūrinės vertės nustatymas

 20. Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

 21. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 22. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

 23. Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 24. Topografinių planų ir inžinerinių tinklų derinimas

Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama

❯❯❯
 1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metualkoholis, licencija

 2. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas alkoholis, licencija

 3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas alkoholis, licencija

 4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse alkoholis, licencija

 5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymualkoholis, licencija

 6. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasalkoholis, licencija, vienkartine

 7. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimasrenginiai, renginys

 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas tabakas, leidimas

 9. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas tabakas, leidimas

 10. Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

 11. Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimastabakas, leidimas

 12. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymutabakas, leidimas

 13. Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas

 14. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

 15. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

 16. Prašymų nagrinėjimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęsti rekonstrukciją

 17. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 18. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimasreklama, leidimas, reklamos leidimas

 19. E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą išdavimas

 20. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo tikrinimas ir derinimas

 21. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

 22. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

 23. Nekilnojamojo turto skyriaus balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

 24. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

 25. Vežėjo nustatytų keleivių vežimo taksi tarifų pranešimų priėmimas

 26. Sprendimų švartuotis, stovėti, sustoti plūduriuojančioms priemonėms Neries upės krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto priėmimasnafta, naftos

 27. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo panaikinimas juridinio asmens prašymu

 28. Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymas juridinio asmens prašymu

 29. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas juridinio asmens prašymu

Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai

❯❯❯
 1. Pritarimų vandens gavybos gręžinių projektavimui ir įrengimui išdavimas

 2. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimaskasti

 3. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimaskasti

 4. Leidimų kasinėti ir aptverti uždarymaskasti

 5. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas

 6. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

 7. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

 8. Sutartys dėl inžinerinių statinių projektavimo ir / ar statybos

 9. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimuikirsti, geneti

 10. Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 11. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas

 12. Leidimų pervežti palaikus išdavimas

 13. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymas skirti / keisti bendrojo naudojimo objektų administratorių

 14. Prašymas išbraukti daugiabutį namą iš administruojamų namų sąrašo (JVS/DNSB)

 15. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką teikimas

 16. Konsultacijų apie šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikimas

 17. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva ir šildymo būdo keitimo galimybes

 18. Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 19. Prašymas įtraukti ar išbraukti iš asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas, sąrašo

 20. Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti

 21. Konsultacijų teikimas apie komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą Vilniaus mieste

 22. Prašymų priėmimas dėl asbesto turinčių atliekų surinkimo ir saugaus šalinimo Vilniaus mieste paslaugos suteikimo (paslauga neteikiama)

 23. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

 24. Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 25. Rašytinis pritarimas Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse (gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje) ir vietinės reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose) suprojektuotiems statiniams

 26. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Žemės ūkis

❯❯❯
 1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenų atnaujinimas/keitimas

 2. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas

 3. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimas

 4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas

 6. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

 7. Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

 8. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

 9. Ūkininko ūkio registravimas

 10. Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę

 11. Ūkininko ūkio išregistravimas

 12. Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

 13. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti

 14. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

 15. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas

 16. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas

 17. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

 18. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

 19. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

E. peticijos