Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

Paslaugos aprašymas
Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui su negalia teikiama kompleksinė, specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ir kuriems yra nustatytas dienos socialinės globos poreikis. Dienos socialinės globos paslaugos vaikams teikiamos specializuotuose vaikų socialinės globos namuose, dienos centruose.

  • Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai ar kitų institucijų atstovai, bendruomenės nariai, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą.
  • Vaikui įstaigą, teikiančią dienos socialinę globą, parenka vaiko atstovas arba, kai nėra atstovo, savivaldybė, atsižvelgdama į vaiko interesus. 
  • Socialinės globos skyrimo komisija, įvertinusi vaiko socialinės globos poreikį bei socialinę situaciją, priima sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Julija Pileckienė, tel. 211 2196, mob. tel. 868049588
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
3. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a);
4. Neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
5. Pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
6. Neįgalumo lygio pažyma ir jos kopija.

PASTABA. Socialinės paramos centro darbuotojas išimtiniais atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19, Nr. X-4931;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo";
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr.A1-255 „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“;
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-03 sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo";
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-23 sprendimas Nr. 1-2197 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Informacija

1. Kas gali padėti parengti dokumentus dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos?
Socialiniai darbuotojai seniūnijose;

2. Kaip greitai bus priimtas sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo?
Per 30 dienų nuo asmens bylos gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos.

Informacija atnaujinta
2021-06-22 14:18:37