Elektroniniu būdu gauti prašymai suderinti bešeimininkių kačių kastravimo programas

Paslaugos aprašymas
Pagal Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 (2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 30-3963 redakcija) „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“, 26 punktą asmuo, norintis mažinti bešeimininkių kačių populiaciją, Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui, bendruoju Savivaldybės elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt arba naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema pateikia prašymą, kuriame nurodo siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą.

Jeigu bešeimininkių kačių kastravimo programą planuojama vykdyti nekilnojamojo turto registre užregistruotame žemės sklype, asmuo šėrimo vietą privalo suderinti su žemės sklypo savininku (bendraturčiais) ar teisėtu valdytoju ir pateikti tokį suderinimą patvirtinantį dokumentą.

Jei bešeimininkių kačių šėrimo vietoje bus įrengiama būda (slėptuvė), kurioje bešeimininkės katės galės pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų, prie prašymo pridedamas būdos (slėptuvės) projektas. Projekto nereikia, jei bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietoje planuojama įrengti būdą (slėptuvę) pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suderintą tipinį būdos (slėptuvės) projektą. Kačių šėrimo vietoje galima pastatyti ne didesnę kaip vieno metro aukščio būdą (slėptuvę), kuri pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nelaikoma statiniu (iš jų – nesudėtingu). Būda (slėptuvė) turi būti tvarkinga, švari, saugi, padaryta iš tvirtų medžiagų, nuolat prižiūrima ir nekelti pavojaus kitų asmenų sveikatai ar turtui. Šerti bešeimininkes kates ir (ar) įrengti joms būdas (slėptuves) po daugiabučių namų balkonais galima, kai yra balkono, po kuriuo bus šeriamos katės ir (ar) pastatyta būda (slėptuvė), bei šalia jo esančių butų savininkų rašytiniai sutikimai.

Kačių šėrimo vieta turi būti ne arčiau kaip 10 metrų nuo gydymo ir švietimo įstaigų pastatų bei vaikų žaidimo aikštelių. Draudžiama parinkti kačių šėrimo vietą ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų su danga, vaikų žaidimo ir automobilių stovėjimo aikštelėse, aikštėse, skveruose ir kitose panašiose žmonių susibūrimo vietose.

Suderintų bešeimininkių kačių kastravimo programų vykdymo vietas galima matyti viešai Savivaldybės interneto svetainėje naudojantis šia nuoroda: žemėlapiai.


Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Klientui suteikiama galimybė prisiregistruoti administracinės paslaugos teikėjo viešoje interneto svetainėje, užpildyti prašymo formą, gauti administracinę paslaugą elektroniniu būdu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Pranešimai apie planuojamą statybų triukšmą, gyvūnų laikymas, prieštaravimas dėl rūkymo
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vaida Maslaveckaitė, tel. 219 7953
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Atsižvelgiant į aplinkybes ir pareiškėjo galimybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas;
2. būdos (slėptuvės) projektas;
3. rašytinis sutikimas.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
Jūsų identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: išnagrinėti Jūsų prašymą dėl bešeimininkių kačių kastravimo programos derinimo ir informuoti Jus apie priimtą sprendimą;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai;
asmens duomenys gali būti pateikti: kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.
Informacija atnaujinta
2022-04-14 15:30:29