Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarsto klausimus dėl šių mokestinių lengvatų juridiniams asmenims (ne)suteikimo:
1. žemės;
2. valstybinės žemės nuomos;
3. nekilnojamojo turto.

Juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, jei pareiškėjas atitinka bent vieną ir šių kriterijų:
1. Savivaldybė dalyvauja juridinio asmens inicijuojamuose investiciniuose projektuose;
2. Savivaldybė turi turtinių ar finansinių įsipareigojimų juridiniam asmeniui;
3. Objektai priklauso socialinę, visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą vykdančioms nepelno organizacijoms arba kitų juridinių asmenų objektai yra unikalūs ir/ar reikšmingi socialine, visuomenine, kultūrine ir sportine veikla;
4. juridinis asmuo pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Savivaldybe, kurioje įsipareigojo ne mažesnes negu mokesčio dydis lėšas panaudoti investicijoms arba nemokamoms paslaugoms teikti. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti numatytas planuojamų investicijų įgyvendinimo laikotarpis, sutarties įsipareigojimų įvykdymo ataskaitos pateikimo terminas, sutarties kontrolę vykdantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Kartu su bendradarbiavimo sutartimi juridinis asmuo privalo pateikti sutarties įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančią banko garantiją, kurios suma lygi mokesčio sumai.

Juridiniai asmenys prie motyvuoto prašymo suteikti mokesčio lengvatą prideda:
1. žemės / nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų kopijas;
2. pažymą apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;
3. pažymas apie vidutinį darbuotojų mėnesio atlyginimą;
4. pažymą apie juridinio asmens buveinės Vilniaus mieste įregistravimą;
5. pažymas apie darbuotojų deklaruojamą gyvenamąją vietą;
6. kitus dokumentus, patvirtinančius atitikimą vienam iš aukščiau nurodytų kriterijų.

Daugiau informacijos apie klausimų dėl mokestinių lengvatų suteikimo nagrinėjimo tvarką galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendime Nr. 1-171 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Eugenijus Šimanauskas, tel. 211 2310
Paslaugos vadovas
Edita Žilinskienė, tel. 211 2243
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Dokumentų, patvirtinančių atitikimą Mokesčių lengvatų taisyklėse nustatytus kriterijus, kopijos;
5. Atitinkamų mokesčių deklaracijų kopijos;
6. Pažyma apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;
7. Įmonės praėjusio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita arba einamųjų metų balansas.
Informacija atnaujinta
2020-08-20 13:33:02