Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį, atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba atidėti jo mokėjimo terminą.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas:
1. žemės;
2. valstybinės žemės (vandens telkinių) nuomos;
3. nekilnojamojo turto;
4. paveldimo turto.

Juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, jei pareiškėjas atitinka bent vieną ir šių kriterijų:
1. Savivaldybė turi turtinių ar finansinių įsipareigojimų pareiškėjui;
2. Savivaldybė inicijuoja investicinius projektus ar kitaip juose dalyvauja;
3. Objektai yra numatyti Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame plane;
4. Objektai priklauso ne pelno organizacijoms, kurios vykdo visuomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Edita Žilinskienė, tel. 211 2243
Paslaugos vykdytojas
Eugenijus Šimanauskas, tel. 211 2310
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Dokumentų, patvirtinančių atitikimą Mokesčių lengvatų taisyklėse nustatytus kriterijus, kopijos;
5. Atitinkamų mokesčių deklaracijų kopijos;
6. Pažyma apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;
7. Įmonės praėjusio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita arba einamųjų metų balansas.
Informacija atnaujinta
2016-11-24 09:27:10