Laidojimo pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl nepatogumų ir dėkojame Jums už supratingumą.

Laidojimo pašalpa mokama mirusį asmenį laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 bazinės socialinės išmokos (BSI – 46 Eur, 8 BSI – 368 Eur).

Laidojimo pašalpa mirties užsienyje atveju:
Jeigu asmuo mirė ar mirties dieną buvo deklaruotas ir (ar) vykdė darbinę veiklą, arba turėjo teisę gauti ar gavo valstybinio socialinio draudimo pensiją Europos Sąjungos (taip pat Jungtinės Karalystės) arba Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nuostatos. Tokiu atveju pareiškėjas kartu su nustatytos SP-5 formos prašymu laidojimo pašalpai gauti pateikia užpildytą E-124 formą.
Siekdamas nustatyti, kuri valstybė kompetentinga mokėti laidojimo pašalpą, Socialinių išmokų skyrius kartu su numatytais dokumentais siunčia paklausimą kitos valstybės kompetentingai įstaigai. Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra Lietuvos Respublika, laidojimo pašalpa skiriama ir išmokama Lietuvos Respublikoje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jolanta Benkunskienė, tel. 216 3580
Paslaugos vadovas
Audronė Degutytė, tel. (8 5) 204 2173
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. prašymo SP-5 forma;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
4. juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Mirties užsienyje atveju:
1. prašymo SP-5 forma;
2. pagal būtinumą prašymo E 124 forma*;
3. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
5. dokumentai, kurių reikalauja kompetentinga valstybė (nurodyta E124 formoje);
6. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
* Pateikiama papildomai, jeigu asmens mirtis įregistruota Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiant nustatyti, kuri valstybė (ES/EEE/LT) bus kompetentinga mokėti laidojimo pašalpą.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Siekiame ir norime Jus išgirsti, tačiau dėl didelio besikreipiančiųjų srauto bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545 ne visuomet galime tai padaryti. Išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas prašome ieškoti Savivaldybės interneto puslapyje arba kreiptis Socialinių išmokų skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.


Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:
Jūsų (Jūsų atstovaujamojo asmens) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti prašymą dėl laidojimo pašalpos gavimo;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metus;
asmens duomenys bus pateikti: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.
Informacija atnaujinta
2022-08-09 11:12:28