Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslaugos aprašymas
Dėmesio! Naujos paslaugos - https://eleidimai.vilnius.lt
Sistema padeda greitai ir lengvai gauti leidimą įsirengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą neatsitraukus nuo kompiuterio. Tereikia kompiuteriu pagal savivaldybės paruoštus tipinius pavyzdžius pasirinkti dydį ir įkelti reikalingą informaciją. Leidimas išduodamas iš karto po paslaugos užsakymo ir vietinės rinkliavos sumokėjimo patvirtinimo.

Paslauga teikiama interesantams, norintiems Vilniaus mieste įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti du ar daugiau statinių/pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio/pastato, ant kurio norima įrengti išorinę vaizdinę reklamą, unikalų numerį. Prašymas bei du projekto egzemplioriai pateikiami Interesantų aptarnavimo skyriui. Dokumentai patikrinami Reklamos poskyryje ir teikiami svarstymui Išorinės reklamos komisijai (toliau – Komisija). Pareiškėjas gali dalyvauti Komisijos posėdyje, kai svarstomas jo prašymas. Apie pageidavimą dalyvauti Komisijos posėdyje pranešama sekretorei (Rūta Jakimavičienė, tel. 219 7947) ne vėliau, kaip 2 val. iki posėdžio pradžios.
Leidimas ir patvirtintas projektas grąžinamas Interesantų aptarnavimo skyriui, kur interesantas atsiima Leidimą ir 1 projekto egzempliorių.

Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.


Duomenys apie išduotus leidimus teikiami Reklamos registre.

Kai baigiasi leidimo galiojimo terminas:
- Jeigu iki leidimo galiojimo pabaigos lieka daugiau nei 20 d.d. ir išorinė reklama nesikeičia, prie paraiškos papildomų dokumentų pridėti nebūtina.
- Jeigu iki leidimo galiojimo pabaigos lieka mažiau nei 20 d.d. arba leidimas nebegalioja, turi būti pridedami visi dokumentai, nurodyti „Aprašymas inetersantui“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Paslaugos vykdytojas
Rūta Jakimavičienė, tel. 219 7947
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas; dokumento, patvirtinančio Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise; data ir numeris; kokiu būdu (tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą ir kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;
2. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas). Projektą sudaro:
4.1. aiškinamasis raštas;
4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus);
4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, būtinas šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas;
6. prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.

Pastaba dėl 2 punkto:
Tuo atveju, kai keičiasi patalpų naudotojai, tačiau nesikeičia anksčiau teisėtai įrengtos iškabos dydis ir tvirtinimo vieta, butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo dėl išorinės reklamos įrengimo galima nepateikti, nurodžius informaciją apie Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
5. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779
6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimas Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-08-22 įsakymas Nr. 30-1859 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. 1-1713 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 30-52 „Dėl Išorinės reklamos komisijos sudarymo“
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymas Nr. 30-1919 „Dėl Įgaliojimo priimti sprendimus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą“
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT37 4010 0510 0360 9876 - Luminor Bank AB

LT78 7044 0600 0807 1616 - AB SEB bankas

LT15 2140 0300 0367 9654 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama ne iškaba ir ne reklaminis kainų stovas:
- ant Savivaldybės objektų – 106 Eur;
- ne ant Savivaldybės objektų: nuo 2011 m. liepos 1 d. – 106 Eur.

Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant iškabą ant Savivaldybės ir ne ant Savivaldybės objektų:
- kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 Eur;
- kai įrengiama iškaba nuo 0,3 kv. m ploto, bet ne daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą iškabą;
- kai įrengiama iškaba daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.

Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams reklaminiam kainų stovui:
- ant Savivaldybės objektų, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 53 Eur;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant iki 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą reklaminį kainų stovą;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.
Informacija

1. Kas yra statinio nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai?
Statinio nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai – tai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas - pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

2. Ar reikia pateikti statinio savininko sutikimą ir statinio nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kai yra tik vienas statinio savininkas?
Statinio savininko sutikimą reikia pateikti, statinio nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus pateikti nebūtina, tačiau reikia nurodyti pastato unikalų numerį.

3. Kaip pateikti sutikimus, jei yra daugiau negu vienas statinio savininkas?
Reikia pateikti Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą (kopiją).

4. Ar reikia gauti gyvenamojo namo bendraturčių daugumos sutikimą, kai yra įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija?
Reikia gauti bendraturčių daugumos sutikimą, kuris gaunamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Savivaldybei pateikiamas Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolas (kopija).

5. Kokia forma pateikiamas statinio savininko sutikimas ar bendraturčių sutikimai?
Statinio savininko sutikimas (jei objekto savininkas vienas asmuo) pateikiamas laisva forma, jeigu yra bendraturčiai - sutikimai įforminami Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Protokolas (kopija) pateikiamas Savivaldybei. Jei sutikimą duoda juridinis asmuo, būtinas juridinio asmens įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei įmonė turi antspaudą). Balsavimo biuletenio ir protokolo pavyzdinės formos (žr. priedus).

6. Jei statinio savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kaip gauti jos sutikimą?
NNorint gauti Vilniaus miesto savivaldybės, kaip statinio savininko ar valdytojo, sutikimą įrengti išorinę reklamą, prašymas išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikiamas įprasta tvarka. Prašymas pirmiausia bus teikiamas svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos posėdyje.

7. Kaip greitai bus išduotas leidimas reklamai?
Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, jei pateikiami visi užsakomai paslaugai gauti reikalingi dokumentai ir Reklamos komisija priima teigiamą sprendimą dėl reklamos leidimo išdavimo.

8. Keleriems metams išduodamas leidimas reklamai?
Leidimas įrengti išorinę reklamą (iškabą, reklaminį kainų stovą) gali būti išduodamas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arba 10 metų (kai įrengiama iškaba) arba nuo 1 mėn. iki 10 metų (kai įrengiama ne iškaba).

9. Ar įmonės iškaba yra reklama?
Taip, reklama, nes Reklamos įstatyme nustatyta, kad Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma: 1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės; 2) iškaboje pateikiama informacija.

Informacija atnaujinta
2019-01-23 08:49:25