Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama klientams, norintiems Vilniaus mieste įrengti išorinę reklamą. Įrengiant išorinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti du ar daugiau statinių/pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio/pastato, ant kurio norima įrengti išorinę reklamą, unikalų numerį. Paraiška, dokumentai ir išorinės reklamos įrengimo projektas pateikiami tiesiogiai Klientų aptarnavimo skyriui, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Prieš teikiant dokumentus dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo, rekomenduojame susipažinti su aktualia ir naudinga informacija, kuri pateikiama žemiau esančioje skiltyje „Papildoma informacija“.
Pateikti dokumentai patikrinami Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyryje ir Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyryje. Jei pateikti dokumentai ir informacija atitinka Aprašo reikalavimus, projektas teikiamas vertinimui artimiausiame Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti posėdyje. Apie pageidavimą dalyvauti Komisijos posėdyje pranešama sekretorei (Rūta Jakimavičienė, tel. 219 7947) ne vėliau, kaip 2 val. iki posėdžio pradžios.
Leidimas, kurį elektroniniu parašu pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, išduodamas DVS „@vilys“ ir paskelbiamas per Licencijų informacinę sistemą interneto svetainėje www.licencijavimas.lt. Leidimas, išduotas Sistemoje ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu, kitos formos dokumentai nerengiami ir neišduodami.

Įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose leidžiama tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose teritorijose – gavus saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.


Duomenys apie išduotus leidimus teikiami Licencijų informacinėje sistemoje.

Kai baigiasi leidimo galiojimo terminas:
Likus ne daugiau kaip 40 darbo dienų, bet ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, leidimą išduodančiai institucijai Apraše nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame Aprašo punkte nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Rūta Jakimavičienė, tel. 219 7947
Paslaugos vadovas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška gauti leidimą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo(fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas; informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas; kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus; turimo leidimo išdavimo data ir numeris (kai baigiasi turimo leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują leidimą);
2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Kai reklama įrengiama ant daugiabučių ir gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, pateikiami Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantys šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą (Teisės aktų nustatyta tvarka įformintų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pasirašytų protokolų kopijos);
3. reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai planuojama įrengti reklamą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus tipinio dydžio ir turinio reklamos įrengimo projektus. Projektą sudaro:
3.1. aiškinamasis raštas;
3.2 reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;
3.3. reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
3.4. reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
3.5. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
4. jei reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7044 0600 0807 1616 - AB SEB bankas

LT37 4010 0510 0360 9876 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT15 2140 0300 0367 9654 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Paslaugos kaina
Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama ne iškaba ir ne reklaminis kainų stovas:
- ant Savivaldybės objektų/ne ant Savivaldybės objektų – 106 Eur;


Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant iškabą ant Savivaldybės ir ne ant Savivaldybės objektų:
- kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 Eur;
- kai įrengiama iškaba nuo 0,3 kv. m ploto, bet ne daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą iškabą;
- kai įrengiama iškaba daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.

Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams reklaminiam kainų stovui:
- ant Savivaldybės objektų, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 53 Eur;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant iki 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą reklaminį kainų stovą;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.
Informacija

1. Kas yra statinio nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai?
Statinio nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai – tai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas - pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

2. Ar reikia pateikti statinio savininko sutikimą ir statinio nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kai yra tik vienas statinio savininkas?
Statinio savininko sutikimą reikia pateikti, statinio nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus pateikti nebūtina, tačiau reikia nurodyti pastato unikalų numerį.

3. Kaip pateikti sutikimus, jei yra daugiau negu vienas statinio savininkas?
Reikia pateikti Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą (kopiją).

4. Ar reikia gauti gyvenamojo namo bendraturčių daugumos sutikimą, kai yra įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija?
Reikia gauti bendraturčių daugumos sutikimą, kuris gaunamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Savivaldybei pateikiamas Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolas (kopija).

5. Kokia forma pateikiamas statinio savininko sutikimas ar bendraturčių sutikimai?
Statinio savininko sutikimas (jei objekto savininkas vienas asmuo) pateikiamas laisva forma, jeigu yra bendraturčiai - sutikimai įforminami Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Protokolas (kopija) pateikiamas Savivaldybei. Jei sutikimą duoda juridinis asmuo, būtinas juridinio asmens įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei įmonė turi antspaudą). Balsavimo biuletenio ir protokolo pavyzdinės formos (žr. priedus).

6. Jei statinio savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kaip gauti jos sutikimą?
Norint gauti Vilniaus miesto savivaldybės, kaip statinio savininko ar valdytojo, sutikimą įrengti išorinę reklamą, prašymas išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikiamas įprasta tvarka.

7. Kaip greitai bus išduotas leidimas reklamai?
Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, jei pateikiami visi užsakomai paslaugai gauti reikalingi dokumentai ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas priima teigiamą sprendimą dėl reklamos leidimo išdavimo.

8. Keleriems metams išduodamas leidimas reklamai?
Leidimas įrengti išorinę reklamą (iškabą, reklaminį kainų stovą) gali būti išduodamas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arba 10 metų (kai įrengiama iškaba) arba nuo 1 mėn. iki 10 metų (kai įrengiama ne iškaba).

9. Ar įmonės iškaba yra reklama?
Taip, reklama, nes Reklamos įstatyme nustatyta, kad Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma: 1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės; 2) iškaboje pateikiama informacija.

Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2023-05-25 16:17:51