Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas

Paslaugos aprašymas
Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (toliau − Įstatymas) 3 straipsnio 10 dalies 5 punkte nustatyta, kad savivaldybių administracijos išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti savivaldybės teritorijoje. Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis, privalo turėti savivaldybės, kurioje asmenys nuolat gyvena, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotus leidimus.
Įstatymo 8 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama.

Asmenys prašymus gali pateikti naudodamiesi šia elektronine paslauga. Elektroniniu, įprastu paštu atsiųsti bei atvykus į Savivaldybę pateikti popieriniai prašymai ir dokumentai taip pat priimami.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Pranešimai apie planuojamą statybų triukšmą, gyvūnų laikymas, prieštaravimas dėl rūkymo
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vaida Maslaveckaitė, tel. 219 7953
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Fizinis asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1. Fizinio asmens prašymą (pagal prisegtą formą arba prašymą užpildant internetu);
2. Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
4. Dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
5. Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns kilmę ir veislę;
6. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
7. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą;
8. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą, kad pavojingų šunų veisėjas yra įrašytas į valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turi registravimo numerį, kai fizinis asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.

Juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens prašymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo (pagal prisegtą formą);
2. Juridinio asmens darbuotojo, kuris rūpinsis pavojingo šuns laikymu (toliau – juridinio asmens darbuotojas), asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad juridinio asmens darbuotojas ir kartu su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
4. Dokumentus, patvirtinančius, kad juridinio asmens darbuotojas ir kartu su juo gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
5. Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns kilmę ir veislę;
6. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
7. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą;
8. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą, kad pavojingų šunų veisėjas yra įrašytas į valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turi registravimo numerį, kai juridinis asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.
Informacija

1. Ar galima Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje laikyti kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus?
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai.

2. Kokiems asmenims draudžiama išduoti leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis?
Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad draudžiama išduoti leidimus šiems asmenims:
1) jaunesniems negu 18 metų;
2) įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
3) teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
4) gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 2 ir 3 punktuose.

3. Įtariu, kad kaimynai laiko pavojingos veislės šunį neturėdami Savivaldybės išduoto leidimo. Ar reikia apie tai informuoti Savivaldybę?
Galima informuoti Savivaldybę nurodant gyvūno laikymo adresą. Savivaldybės atsakingi darbuotojai patikrins ar nurodytu adresu gyvenantiems asmenims išduotas leidimas. Jeigu paaiškės, kad leidimas neišduotas, tikėtina, kad gyvūnas yra mišrios veislės, o tokių gyvūnų registracija Gyvūnų augintinių registre nėra privaloma, tačiau bet kuris gyvūnas augintinis turi būti paskiepytas nuo pasiutligės. Ar gyvūnas turi skiepų pažymėjimą, pagal gautą prašymą gali patikrinti Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai.

4. Ar leidimo išdavimas yra patvirtinimas, kad šuo nekels grėsmės aplinkiniams?
Leidimas yra dokumentas, išduodamas asmenims, norintiems įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingą šunį Savivaldybės teritorijoje. Tačiau šuns laikytojas privalo užtikrinti, kad gyvūnas nekeltų grėsmės, nedarytų žalos asmenų sveikatai, gyvybei, nuosavybei, aplinkai, nepažeistų kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, nesužeistų kitų gyvūnų.

Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
Jūsų identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: išnagrinėti Jūsų prašymą dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir informuoti Jus apie priimtą sprendimą išduoti leidimą (neišduoti leidimo);
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 10 metų, kaip tą nustato teisės aktai;
asmens duomenys gali būti pateikti: kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.
Informacija atnaujinta
2021-09-10 15:15:09