Leidimų organizuoti renginius išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti leidimus organizuoti renginius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Asmuo pateikia prašymą, kai siekia gauti leidimą organizuoti:
1. komercinį renginį. Komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas;
2. koncertą;
3. renginį, kurio metu bus koncertas;
4. renginį, kurio metu bus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas;
5. kitą renginį, kuris neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių 21 punkto reikalavimų.

Tvarkymo ir švaros taisykles galima rasti naudojantis šia nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506405/asr.

Planuojamus organizuoti renginius ir jų vietas galima rasti Renginių žemėlapyje.

Nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas galima pažiūrėti atsidarius svetainę http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0 ir pažymėjus kvadratėlį prie žodžio „Sklypai“.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginiai, susirinkimai, pirotechnikos naudojimo derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gintarė Mockevičiūtė, tel. (8 5) 211 2308
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Renginio vietos schema (turi būti pažymėtos scenos, palapinių, biotualetų, prekybos vietų ar kitų renginio metu statomų laikinų konstrukcijų išdėstymo vietos).

Jei Jums nepatogu naudotis mūsų el. paslaugomis, būsime dėkingi sulaukę pasiūlymų, ką ir kaip geriau tobulinti. Vykstant paslaugų gerinimo procesui ar Jūsų patogumui užpildytus ir pasirašytus dokumentus galite atsiųsti el. paštu [email protected]
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT487044060008071671 - AB SEB bankas

LT522140030003679667 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Vietinę rinkliavą privaloma mokėti tik už komercinius renginius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1014 nustatyti šie rinkliavų dydžiai:

1. kai komercinių renginių metu nestabdomas transporto eismas:
1) reklaminė akcija vienoje populiarioje renginių vietoje – 20 (dvidešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietose – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą;
2) reklamų, vaizdo klipų filmavimas, reklaminės fotosesijos, koncertai, pristatymai ir kiti su asmens komercine veikla susiję renginiai vienoje populiarioje renginių vietoje – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietoje – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą;
3) populiariose renginių vietose vykstantys komerciniai renginiai, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 120 (vienas šimtas dvidešimt) Eur už valandą.

2. kai komercinių renginių metu stabdomas eismas:
1) komerciniai renginiai populiariose renginių vietose – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 60 (šešiasdešimt) Eur už valandą;
2) komerciniai renginiai populiariose renginių vietose, kuriose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą.
3. Komercinių renginių, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais, paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu taikoma 30 procentų Taisyklių 7.3 ir 8.2 papunkčiuose, 8¹ ir 8² punktuose nurodyto rinkliavos dydžio.

Renginių laikas skaičiuojamas valandomis nuo pasiruošimo renginiui darbų pradžios iki visiško teritorijos (po renginio pabaigos) sutvarkymo, neatsižvelgiant į renginio trukmę.
Jei renginio organizatorius prašymą leisti organizuoti komercinį renginį ir būtinus dokumentus nustatyta tvarka pateikia likus mažiau kaip 6 darbo dienoms iki komercinio renginio pradžios (įskaitant pasiruošimą komerciniam renginiui) nustatyti rinkliavų dydžiai didėja du kartus.
Informacija
Tvarkymo ir švaros taisyklės netaikomos:
1. renginiams uždarose patalpose ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;
3. renginiams Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ar jei to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);
4. renginiams bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai;
5. reportažų žinių programų ar kitų informacinių laidų filmavimui, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtam filmavimui (fotografavimui) ir filmavimui (fotografavimui), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui;
6. renginiams fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui (asmenims) priklausančioje teritorijoje (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo).

Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-2492/19 patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį (paslauga „Pranešimai apie organizuojamus renginius“) ir:
1. renginio metu nebus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, o renginio organizatoriai ir dalyviai laikysis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;
2. organizuojamas nekomercinis renginys;
3. renginio metu nebus koncerto ar pats renginys nėra koncertas arba koncertas, organizuojamas ne Katedros aikštėje, prasideda ne anksčiau kaip 9 val. ir baigiasi tą pačią dieną ne vėliau kaip 22 val.;
4. renginio metu nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;
5. renginio organizatoriai renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkys renginio teritoriją bei laikysis Taisyklių reikalavimų;
6. renginio organizatoriai užtikrins, kad renginio metu bus laikomasi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinės saugos reikalavimų;
7. renginiui Vilniaus parkuose, kurių sąrašą galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniausparkai.lt/parkai, pritarė viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;
8. renginiui Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, kurio teritoriją galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniauspilys.lt/interaktyvus-zemelapis, pritarė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;
9. renginiui Rotušės aikštėje pritarė viešoji įstaiga Vilniaus rotušė;
10. renginiui sporto aikštyne prie Baltojo tilto pritarė jį prižiūrinti įmonė (įstaiga);
11. renginiui Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose pritarė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija;
12. renginys netrukdo miesto ar valstybinės reikšmės renginiui;
13. pasiruošimas renginiui (palapinių, kėdžių, stalų, pakylos, scenos, meninės ar kitokios instaliacijos, konstrukcijos ar kitos renginiui organizuoti reikalingos įrangos pastatymas), renginys ir teritorijos pasibaigus renginiui sutvarkymas trunka ne ilgiau kaip 2 kalendorines dienas, o renginio organizatorius užtikrina renginio teritorijos ir joje esančios įrangos apsaugą;
14. renginiui toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku neprieštarauja kito renginio, kuriam išduotas leidimas organizuoti renginį, organizatoriai;
15. renginio organizatoriai renginio metu užtikrins renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
Jūsų identifikacinių, kontaktinių bei kitų pranešime nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: norint gauti leidimą organizuoti renginį sudaryti Jums galimybę pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai prašymą bei gauti atsakymą;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai;
asmens duomenys gali būti pateikti: kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta
2022-09-23 08:13:20