Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

Paslaugos aprašymas
Licencijos kopija išduodama keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei. Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.
- Kai reikia pakeisti duomenis licencijos kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos kopijos turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Praradus licencijos kopiją, licencijos kopijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Licencijas išduodančios institucijos nereikalauja Taisyklių 16, 18 ir 24 punktuose nurodytų dokumentų, jeigu tokie dokumentai jau pateikti anksčiau ir galioja arba šiuos dokumentus ar juose esančią informaciją licencijas išduodanti institucija gauna pati. Dokumentų, kuriuos vežėjas privalo pateikti, ir dokumentų ar informacijos, kuriuos licencijas išduodanti institucija gauna pati, sąrašai nurodomi administracinių paslaugų teikimo aprašymuose, kuriuos licencijas išduodančios institucijos rengia ir viešai skelbia vadovaudamosi vidaus reikalų ministro patvirtintomis rekomendacijomis.
- Už licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (licencijos kopija) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Rima Pečkienė, tel. 211 2114, mob. tel. +37068623987
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui
Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją/licencijos kopijos dublikatą /pakeisti licencijos kopiją/ pratęsti licencijos kopiją, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą (Forma - F2);
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
4. Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją, turi teisę Taisyklių 16 ir 18 punktuose nurodytus dokumentus pateikti per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į licencijas išduodančią instituciją.
5. Licencijos kopijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

Licencijos kopijos neišduodamos (nepratęsiamas jų galiojimas), jeigu:
- pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai, dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;
- dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus;
- vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų;
- vežėjui panaikintas licencijos galiojimas pagal Taisyklių 48.4 ar 48.5 punktus; licencija neišduodama vienerius metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;
- sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybine mokesčių inspekcija
Bankas
AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris
LT 24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas
52713
Paslaugos kaina
kopijos išdavimas 27 Eur
kopijos pratęsimas 27 Eur
kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims 7,2 Eur
kopijos dublikato išdavimas 7,2 Eur
Informacija atnaujinta
2021-02-09 15:10:04