Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Nurodytais asmenimis pripažįstami:

1. žuvusiųjų vaikai (įvaikiai);
2. žuvusiųjų našliai (našlės);
3. žuvusiųjų tėvai (įtėviai);
4. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniai;
5. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai);
6. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvai (įtėviai).

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius. Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrių ir pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus. Pažymėjimas paslaugos gavėjui įteikiamas jam atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių. Paslaugos gavėjas, kuriam išduodamas pažymėjimas, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Loreta Činčikaitė, tel. 211 2177
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Žuvimo faktą Generalinės prokuratūros išduotos pažymos ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro arba seniūno (pateikia žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai);
4. Nepriklausomybės gynėjų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidais), dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariai pateikia nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo) nuorašą ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus, patvirtintus notaro arba seniūno;
5. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, nuorašas, patvirtintas notaro arba seniūno (jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis);
6. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nuorašas, patvirtintas notaro arba seniūno (ne Lietuvos Respublikos piliečiams);
7. Dvi fotonuotraukos.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas, 2000-01-04 Nr. VIII-1517;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000-03-29 įsakymas Nr. 36 „Dėl nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-08-18 įsakymas Nr. A1-235 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 ,,Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo '' pakeitimo“
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-250 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Informacija

1. Kur kreiptis praradus pažymėjimą?
Pažymėjimus pametę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša pažymėjimą išdavusiai savivaldybės institucijai ir šalies dienraštyje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą.

Informacija atnaujinta
2021-03-16 13:41:09